Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0899-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ГИДО ООД - конкурентноспособна компания с европейско присъствие, ангажирана и отговорна за опазване на околната среда
Бенефициент: "ГИДО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пещера
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентноспособността, стабилизиране и утвърждаване на пазарните европейски позиции на ГИДО ООД, чрез внедряване и сертифициране на система за управление на околната среда по нормите на стандарт ISO 14001:2004 и ефективно управление на значимите аспекти на околната среда и чрез оптимизация на работния процес и внедряване на ефективен и ефикасен модел за планиране и използване на наличните ресурси..
Дейности: Дейност 1 „Сформиране на екип и разпределение на дейностите”
Дейност 2 „Установяване на система за вътрешен контрол на изпълнението на проекта”
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 „Визуализация и публичност”
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 „Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители”
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 „Предварителен анализ”
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 „Разработване на документацията на Системата за управление на околната среда ISO 14001:2004”
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 „Внедряване на Системата за управление на околната среда ISO 14001:2004”
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 „Сертифициране на внедрената интегрирана СУК (ISO 9001:2008 и ISO 3834-2)”
Подготовка и изпълнение на Дейност 9 „Доставка и монтаж на аспирационна система”
Подготовка и изпълнение на Дейност 10 „Внедряване на ERP система за планиране и управление на ресурсите и Доставка на компютърно оборудване”
Подготовка и изпълнение на Дейност 11 „Счетоводна отчетност и вътрешна оценка”
Подготовка и изпълнение на Дейност 12 „Счетоводен одит”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 212 625 BGN
Общ бюджет: 272 330 BGN
БФП: 204 247 BGN
Общо изплатени средства: 204 247 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 204 247 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 204 247 BGN
2015 0 BGN
204 247 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 173 610 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 173 610 BGN
2015 0 BGN
173 610 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 637 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 637 BGN
2015 0 BGN
30 637 BGN
Финансиране от бенефициента 70 875 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 6 Индикатор 7: Увеличаване на приходите .
Индикатор 7 Индикатор 8: Намаляване на производствените разходи
Индикатор 8 Индикатор 9: Повишаване на производителността
Индикатор 9 Индикатор 10: Увеличени приходи от експорт
Индикатор 10 Индикатор 1: Формиран екип по проекта
Индикатор 11 Индикатор 2: Изработени отчетни документи за членовете на екипа
Индикатор 12 Индикатор 3: Изработени информационни табели
Индикатор 13 Индикатор 4: Изработени визуализиращи стикери
Индикатор 14 Индикатор 5: Подготвени тръжни досиета
Индикатор 15 Индикатор 6: Проведени тръжни процедури
Индикатор 16 Индикатор 7: Доклад от проведен предварителен анализ
Индикатор 17 Индикатор 8: Внедрена Системата за управление на околната среда ISO 14001:2004
Индикатор 18 Индикатор 8: Внедрена Системата за управление на околната среда ISO 14001:2004.
Индикатор 19 Индикатор 9: Обучени вътрешни одитори
Индикатор 20 Индикатор 10: Сертифицирана Системата за управление на околната среда ISO 14001:2004
Индикатор 21 Индикатор 11: Инсталирана и пусната в експлоатация аспирационна система
Индикатор 22 Индикатор 12: Внедрена ERP система за управление на ресурсите в предприятието
Индикатор 23 Индикатор 13: Прецизна и редовна проектна документация
Индикатор 24 Индикатор 14: Одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз