Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0531-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа за устойчивото развитие на Дамвент ООД чрез постигане на продуктово съответствие и оптимизиране управлението на ресурсите в компанията
Бенефициент: "ДАМВЕНТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е: да подкрепи устойчивото и конкурентоспособно развитие на Дамвент ООД чрез реализирането на комплекс от дейности, насочени към постигането на съответствие на произвежданите климатични камери и вентилационно оборудване с утвърдените европейски стандарти към този клас изделия, както и оптимизиране на организацията на търговската дейност и управлението на ресурсите в компанията.
Дейности: Дейност 1: Избор на изпълнител на услуга за предоставяне на консултации във връзка с оценката на съответствието на продуктите на компанията със съществените изисквания към тях
Дейност 2: Предоставяне на консултантска услуга във връзка с оценката на съответствието на продуктите на компанията със съществените изисквания към тях
Дейност 3: Избор на доставчик и закупуване на технически средства за измерване и изпитване, необходими за постигане на продуктово съответствие
Дейност 4:Избор на доставчици и въвеждане на допълнителни функционалности към ERP системата на компанията и внедряване на цялостна CRM система за управление на работата с клиенти
Дейност 5: Избор на изпълнител на услуга за удостоверяване съответствието на продуктите на компанията със съществените изисквания към тях
Дейност 6: Удостоверяване на съответствието на климатичните камери и вентилационни блокове със съществените изисквания към тях
Дейност 7: Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 136 439 BGN
Общ бюджет: 170 521 BGN
БФП: 127 891 BGN
Общо изплатени средства: 127 891 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 127 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 127 891 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
127 891 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 108 707 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 108 707 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
108 707 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 184 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 184 BGN
Финансиране от бенефициента 45 480 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 3 Индикатор 1: Брой въведени допълнителни модули към съществуващата ERP система на Дамвент ООД
Индикатор 4 Индикатор 2: Брой продуктови групи, за които са изготвени технически досиета, издадени са ЕО Декларации за съответствие и е поставена ЕО маркировка


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз