Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0518-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване ефективността на Комел Софт
Бенефициент: "Комел Софт Мултимедия" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Обща цел на настоящото проектно предложение е повишаване на конкурентоспособността и постигане на ефективна организация на цялостната дейност на „Комел Софт Мултимедия” ЕООД чрез въвеждане на система за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008, след закупуване на необходимото ново оборудване и внедряване на модерна интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на процедура за избор на доставчици на: 1. ДМА, допринасящи за въвеждане и постигане на съответствие с изискванията на системата за управление на качеството; 2. Сървър; 3. Интегрирана софтуерна сис
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка и инсталиране на активите, необходими за въвеждане и поддържане на съответствието със системата за управление съгласно стандарт ISO 9001:2008 Автоматизирана складова система
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка на сървър
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Доставка, инсталиране и внедряване на Интегрирана софтуерна система за управление
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Избор на изпълнител на услугата за въвеждане на система за управление съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Предварителен анализ, разработване и въвеждане на система за управление съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008
Подготовка и изпълнение на Дейност 7: Избор на сертифицираща организация
Подготовка и изпълнение на Дейност 8: Сертифициране на система за управление в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2008
Подготовка и изпълнение на Дейност 9: Визуализация на проекта
Дейност 10: Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 378 525 BGN
Общ бюджет: 498 234 BGN
БФП: 373 675 BGN
Общо изплатени средства: 373 672 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 373 675 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 373 672 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
373 672 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 317 624 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 317 621 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
317 621 BGN
В т.ч. Национално финансиране 56 051 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 56 051 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 051 BGN
Финансиране от бенефициента 126 175 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 6 Индикатор 1: Успешно провеждане на процедура за избор на доставчици.
Индикатор 7 Индикатор 2: Доставени и инсталирани активите, необходими за въвеждане и поддържане на съответствието със системата за управление съгласно стандарт ISO 9001:2008
Индикатор 8 Индикатор 3: Доставена и сървър
Индикатор 9 Индикатор 4: Доставена, инсталирана и внедрена Интегрирана софтуерна система за управление
Индикатор 10 Индикатор 5: Избран изпълнител на услугата за въвеждане на система за управление съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008
Индикатор 11 Индикатор 6: Разработена и въведена система за управление на работните процеси в компанията
Индикатор 12 Индикатор 7: Избрана сертифицираща организация
Индикатор 13 Индикатор 8: Успешно придобит сертификат за съответствие на системата за управление на изискванията на стандарта ISO 9001:2008
Индикатор 14 Индикатор 9: Реализирана визуализация на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз