Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0867-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на специализирана софтуерна система за управление на ресурсите в предприятието
Бенефициент: "ТН Глобал" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.02.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта:  Общата цел към, която е насочен проектът е повишаване на производителността и постигане на конкурентно предимство и устойчив икономически растеж на „ТН ГЛОБАЛ“ ЕООД. Постигайки тези цели дружеството ще може да приведе в изпълнение политиката си за развитие. За да бъдат обслужени развойната и консултантската дейност на дружеството при привличане на нов голям клиент, неизбежно ще бъдат привлечени нови служители
Дейности: Дейност 1 – Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи
Подготвителен етап – съставяне на екип по проекта и провеждане на процедури за избор на изпълнители по предвидените дейности
Дейност 2 – Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи
Дейност 3 – Визуализация на проекта
Дейност 4: консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИРМА СОЛЮШЪНС" АД
„Жар" ЕООД
„Ди Ай Консулт“ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 106 755 BGN
Общ бюджет: 141 721 BGN
БФП: 106 290 BGN
Общо изплатени средства: 106 290 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 106 290 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 106 290 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
106 290 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 347 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 90 347 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
90 347 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 944 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 944 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 944 BGN
Финансиране от бенефициента 35 585 BGN
Индикатори
Индикатор 1 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Сформиран екип за изпълнението на проекта
Индикатор 5 Разработени и успешно проведени процедури за избор на изпълнител
Индикатор 6 Закупена и внедрена специализирана софтуерна система за управление на ресурсите в предприятието
Индикатор 7 Закупени специализирани сървъри
Индикатор 8 Закупен сървърен шкаф
Индикатор 9 Закупени работни станции
Индикатор 10 Закупени ТЗИ
Индикатор 11 Закупен мрежов комутатор
Индикатор 12 Закупени Corporate NAS Storage
Индикатор 13 Осъществена визуализация на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз