Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0850-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на СУК на Скриин Брадърс ООД
Бенефициент: "СКРИИН БРАДЪРС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта: Да се повиши конкурентоспособността и да се разширят пазарните позиции на “Скрийн Брадърс” ООД посредством получаване на интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа за покриване на международен стандарт ISO 9001и въвеждане на CRM система в организацията.
Дейности: Дейност 1 Предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и внедряване на СУК в съответствие с ISO 9001
Дейност 2 Предварителен анализ, разработване и внедряване на специализирана CRM система
Дейност 3 Технологично обезпечаване ефективното функциониране на специализирана софтуерна система за управление взаимоотношенията с клиентите на организацията и постигане на съответствие със СУК
Дейност 4 Сертифициране на стандартизирана СУК в съответствие с ISO 9001
Дейност 5 Визуализация на проекта
Дейност 6: консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 296 761 BGN
Общ бюджет: 392 232 BGN
БФП: 293 978 BGN
Общо изплатени средства: 293 978 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 293 978 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 293 978 BGN
2015 0 BGN
293 978 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 249 881 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 249 881 BGN
2015 0 BGN
249 881 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 097 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 44 097 BGN
2015 0 BGN
44 097 BGN
Финансиране от бенефициента 99 184 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Създадени инвестиции
Индикатор 6 Брой процедури за избор на изпълнител по ПМС №55
Индикатор 7 Визуализация и отчетност
Индикатор 8 Закупени и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 9 Внедрена СУК


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз