Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0499-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Постигане на високо ниво на информационна сигурност в "Резон-България" ЕООД”
Бенефициент: "РЕЗОН-България" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на „Резон-България” ЕООД чрез въвеждане и сертификация на система за информационна сигурност по стандарта ISO 27001. Дейностите на нашия проект ще доведат до разработване, внедряване и сертифициране на система за управление информационната сигурност в съответствие с ISO 27001, което е основен фактор за постигане на растеж и развитие на нашето предприятие, респективно на нашата конкурентоспособност, предвид факта, че дейността на фирмата е свързана с непрекъснатата обработка на значително количество информация. Така общата цел на нашия проект ще допринесе за изпълнение на общата цел на ОП „Конкурентоспособност” – „развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на евопейския и световен пазар”.
Дейности: I. Сформиране на екип на проекта
II. Избор на консултантска организация
III. Разработване и внедряване на СУИС
IV. Закупуване на планираните активи ДМА И ДНМА
V. Избор на сертифицираща организация
VI. Дейности по сертификация
VII. Дейност консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
VIII. Дейност Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 235 800 BGN
Общ бюджет: 213 885 BGN
БФП: 160 414 BGN
Общо изплатени средства: 160 414 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 160 414 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 160 414 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
160 414 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 136 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 136 352 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
136 352 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 062 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 062 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 062 BGN
Финансиране от бенефициента 78 600 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 5 Индикатор 1: Сформиран екип на проекта.
Индикатор 6 Индикатор 2: Получени оферти от консултантски организации за разработване и внедряване на ISO 27 0001
Индикатор 7 Индикатор 3: Сключен договор с избраната консултантска организация.
Индикатор 8 Индикатор 4: Проведена диагностика.
Индикатор 9 Индикатор 5: Разработена система за управление на информационната сигурност
Индикатор 10 Индикатор 6: Внедрена СУИС
Индикатор 11 Индикатор 7: Изготвен пакет тръжни документи за закупуване на планираните активи. .
Индикатор 12 Индикатор 8: Сформирана оценителна комисия.
Индикатор 13 Индикатор 9: Публикувана обява за търга в национален ежедневник.
Индикатор 14 Индикатор 10: Изготвен Протокол на оценителната комисия.
Индикатор 15 Индикатор 11: Издадено Решение за определяне на изпълнител.
Индикатор 16 Индикатор 12: Изпратена покана за сключване на договор.
Индикатор 17 Индикатор 13: Подписан договор с изпълнител за доставка на активите
Индикатор 18 Индикатор 14: Въведен в експлоатация софтуер за визуализация
Индикатор 19 Индикатор 15: Въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 20 Индикатор 16: Получени оферти от сертифициращи организации
Индикатор 21 Индикатор 17: Сключен договор с избраната сертифицираща организация
Индикатор 22 Индикатор 18: Извършен сертификационен одит
Индикатор 23 Индикатор 19: Издаден сертификат


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз