Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0452-C0001
Номер на проект: 4МС-02-73-32/14.10.2013 г.
Наименование: Въвеждане на система за управление в съответствие с изисквания на стандарт ISO 9001 и CRM във „ФУЛМАКС” ЕООД
Бенефициент: "Фулмакс" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е: Повишаване конкурентноспособността на „ФУЛМАКС” ЕООД и гарантиране на постоянно високо качеството на предлаганите от дружеството продукти и услуги чрез въвеждане на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международно признатия стандарт ISO 9001 и софтуерна система за управление на взаимоотношенията с клиенти и финансовата дейност (CRM).
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на процедура за избор на изпълнител за услугите по разработване и въвеждане на система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001 и CRM система.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Предварителен анализ, подготовка, разработване и внедряване на система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001.
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Предварителен анализ, подготовка, разработване и въвеждане на софтуерна система за управление на взаимоотношенията с клиенти и финансовата дейностте и финансовата дейност на дружеството (CRM).
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Избор на изпълнител за доставката на машини и оборудване, допринасящи за постигане на съответствие с изискванията на международно признатия стандарт ISO 9001.
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Доставка, инсталиране, въвеждане и пускане в експлоатация на предвидените за закупуване по проекта активи, които допринасят за постигане и поддържане на съответствието със системата за управление на качеството
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Провеждане на процедура за избор на изпълнител за предоставяне на услугата по сертифициране на системата за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001.
Подготовка и изпълнение на Дейност 7: Сертифициране на разработената и внедрена във „ФУЛМАКС” ЕООД система в съответствие с изискванията на международно признатия стандарт ISO 9001.
Подготовка и изпълнение на Дейност 8: Осигуряване на пибличност и информираност на дейностите по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 228 916 BGN
Общ бюджет: 296 854 BGN
БФП: 222 641 BGN
Общо изплатени средства: 222 641 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 222 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 222 641 BGN
2015 0 BGN
222 641 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 189 245 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 189 245 BGN
2015 0 BGN
189 245 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 396 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 33 396 BGN
2015 0 BGN
33 396 BGN
Финансиране от бенефициента 76 305 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 6 Индикатор 1: Закупени, инсталирани и пуснати в експлоатация машини и оборудване.
Индикатор 7 Индикатор 2: Обучени вътрешни одитори.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз