Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0232-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността чрез въвеждане на системи за управление в Маркдата ООД
Бенефициент: "Маркдата" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да повиши конкурентоспособността на МАРКДАТА ООД чрез оптимизиране, модернизация и подобряване на управлението на процесите по предоставяне на услуги и на процесите по опазване сигурността на информацията, като фактор за устойчиво развитие на националния и европейски пазар.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: „Проектен старт”
Подготовка за Дейности 2, 3, 4 и 5: Провеждане на процедури за избор на доставчици на технологично оборудване, разработчик на специализирана система за автоматизиране и управление на работните процеси и консултанти по внедряване на СУК и СУИС
Изпълнение на Дейност 2: Доставка на технологично оборудване (1. Хардуерно оборудване – сървърна конфигурация, непрекъсваемо захранване, рутер и комуникационен шкаф; 2. Система за контрол на достъпа и видеонаблюдение)
Изпълнение на Дейност 3: Услуги по разработване и въвеждане на Специализирана система за автоматизиране и управление на работните процеси
Изпълнение на Дейност 4: Консултантски услуги по разработване и внедряване на СУК, съгласно стандарт ISO 9001:2008
Изпълнение на Дейност 5: Консултантски услуги по разработване и внедряване на СУИС, съгласно стандарт ISO 27001:2005
Подготовка за дейност 6: Провеждане на процедура за избор на сертифицираща организация
Изпълнение на дейност 6: Услуги по сертифициране на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2008; Услуги по сертифициране на СУИС съгласно стандарт ISO 27001:2005
Дейност 7: Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 104 411 BGN
Общ бюджет: 135 596 BGN
БФП: 101 697 BGN
Общо изплатени средства: 101 697 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 101 697 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 101 697 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
101 697 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 86 443 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 86 443 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
86 443 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 255 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 255 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 255 BGN
Финансиране от бенефициента 34 804 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 5 Индикатор 1: Закупено и инсталирано хардуерно оборудване: сървърна конфигурация
Индикатор 6 Индикатор 2: Закупено и инсталирано хардуерно оборудване: непрекъсваемо захранване
Индикатор 7 Индикатор 3: Закупено и инсталирано поддържащо оборудване: комуникационен шкаф и рутер
Индикатор 8 Индикатор 4: Закупена и инсталирана Система за контрол на достъпа и видеонаблюдение
Индикатор 9 Индикатор 5: Разработена и въведена Специализирана система за автоматизиране и управление на работните процеси
Индикатор 10 Индикатор 6: Внедрена и сертифицирана СУК съгласно стандарт ISO 9001:2008
Индикатор 11 Индикатор 7: Внедрена и сертифицирана СУИС съгласно стандарт ISO 27001:2005


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз