Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0444-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на “СТАД Близнаков”ЕООД чрез оптимизиране на административните и производствените процеси на држеството
Бенефициент: "СТАД-БЛИЗНАКОВ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да повиши конкурентоспособността на “СТАД Близнаков” ЕООД чрез извършване на инвестиции в закупуване и внедряване на комплексна софтуерна система за управление на ресурсите на предприятето /ERP/ и за управление на работата с клиентите /CRM/, както и закупуване на хардуер за нуждите на нововъведения софтуер.
Дейности: Изпълнение на Дейност 1 - Инвестиция в дълготрайни нематериални активи - интегриран софтуер за управление на бизнеса
Изпълнение на Дейност 2 - Инвестиция в дълготрайни материални активи
Изпълнение на Дейност 3 - Визуализация
Подготовка на Дейност 4 - Финализиране и отчитане на проекта
Дейност 1 - Инвестиция в дълготрайни нематериални активи - интегриран софтуер за управление на бизнеса /проучване на изпълнители и провеждане на тръжни процедури/
Дейност 2 - Инвестиция в дълготрайни материални активи /проучване на изпълнители и провеждане на тръжни процедури/
Дейност 3 – Визуализация
Дейност 4 - Финализиране и отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Македонски сървисиз ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 366 962 BGN
Общ бюджет: 465 263 BGN
БФП: 348 482 BGN
Общо изплатени средства: 348 470 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 348 482 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 73 392 BGN
2013 293 418 BGN
2014 0 BGN
2015 - 18 341 BGN
348 470 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 296 209 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 62 383 BGN
2013 249 406 BGN
2014 0 BGN
2015 - 15 590 BGN
296 199 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 272 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 009 BGN
2013 44 013 BGN
2014 0 BGN
2015 - 2 751 BGN
52 270 BGN
Финансиране от бенефициента 122 974 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 6 Намаляване времето за обработване на 1 поръчка (в следствие подобряване на административните, производствените процеси и работата на складовото стопанство)
Индикатор 7 Увеличен брой на обслужените клиенти на дружеството (в следствие Индикатор 1)
Индикатор 8 Повишена ефективност на администрацията на дружеството
Индикатор 9 Повишена продуктивност на труда на персонала на дружеството
Индикатор 10 Брой закупени и въведени нови активи в процеса на работа /софтуер/
Индикатор 11 Брой закупени и въведени нови активи в процеса на работа / сървъри/
Индикатор 12 Увеличени продажби
Индикатор 13 Увеличен пазарен дял на фирмата на БГ-пазар
Индикатор 14 Увеличение на печалбата на дружеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз