Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0182-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ И ПРОЦЕДУРИ (ERP MANAGER)
Бенефициент: „ФИЛ-КО” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта, която се отнася до тази схема за безвъзмездна помощ е: да повиши конкурентоспособността на „ФИЛ-КО” ЕООД; да го подготви да се справи с конкурентния натиск в Европейския съюз чрез насърчаване на устойчивото му развитие, което има потенциал за растеж; целенасочена инвестиционна подкрепа за въвеждане на система за управление на бизнеса от типа ERP система.
Дейности: Дейност1, „Определяне на ръководител проект и асистент по проекта”
Дейност 2, „Подготовка на тръжно досие и съпътстваща документация”
Дейност 3, „Провеждане на търг за избор на доставчик/ци на софтуера и оборудването, избор на доставчик/ци и подписване на договори.”
Дейност 4, „Доставка и въвеждане в експлоатация на предвиденото за доставка оборудване и софтуер”
Дейност 5, „Изпълнение” - Въвеждане на софтуера и оборудването в режим на пълно натоварване след „тестовия” период и технологични проби на машините
Дейност 6, „Мониторинг и цялостна комуникация”
Дейност 7, „Финансово отчитане на дейностите по проекта”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 163 950 BGN
Общ бюджет: 205 500 BGN
БФП: 154 125 BGN
Общо изплатени средства: 154 123 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 154 125 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 154 123 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
154 123 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 131 006 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 131 005 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
131 005 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 119 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 118 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 118 BGN
Финансиране от бенефициента 54 650 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 1: Извършено проучване на нуждите на дружеството спрямо възможностите на пазара на оборудване/услуги
Индикатор 5 Индикатор 2: 1. Изготвени документи за провеждане на тръжни процедури за избор на доставчик на оборудването или системата за управление на качеството; 2. Проведена оценка на кандидатите; 3.Подписани договори за доставка.
Индикатор 6 Индикатор 3: 1.Подготвени междинни отчети; 2. Подготвени окончателни отчети.
Индикатор 7 създадени нови инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз