Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0786-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на интегрирана информационна система за управление
Бенефициент: "Хранинвест-Хранмашкомплект"АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Повишаване на конкурентоспособността на „Хранинвест-ХМК” АД, чрез получаване на подкрепа за въвеждане на Интегрирана информационна система за управление за постигане на ефективна организация на цялостната дейност и висококачествено производство, конкурентоспособно на европейския и световен пазар.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип по проекта
Дейност 2 Подготовка на тръжна процедура за избор на доставчик/доставчици
Дейност 3: Провеждане на процедура за избор на доставчик/доставчици, съгласно изискванията на ПМС № 55/12.03.2007 г. и сключване на договор/и с класирания/те на първо място кандидат/и
Дейност 4 Доставка и въвеждане в експлоатация на Интегрирана информационна системата за управление и прилежащия към нея хардуер
Дейност 5 Извършване на дейности за визуализация
Дейност 6 Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СТЕМО
"ВатоСофт"ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 385 793 BGN
Общ бюджет: 503 800 BGN
БФП: 344 095 BGN
Общо изплатени средства: 344 095 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 344 095 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 344 095 BGN
2015 0 BGN
344 095 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 292 481 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 292 481 BGN
2015 0 BGN
292 481 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 614 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 51 614 BGN
2015 0 BGN
51 614 BGN
Финансиране от бенефициента 163 498 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Заповед за сформиране на екипа
Индикатор 5 Одобрена тръжна документация
Индикатор 6 Заповед за назначаване на оценителната комисия
Индикатор 7 Одобрен доклад на оценителната комисия
Индикатор 8 Одобрен и сключен договор за доставка
Индикатор 9 Приемо-предавателени протоколи: 1. Приемо-предавателен протокол 2. Финален приемо-предавателен протокол
Индикатор 10 Поставена табела
Индикатор 11 Подготвен и подаден финален технически и финансов отчет
Индикатор 12 Индикатор Себестойност
Индикатор 13 Индикатор Износ
Индикатор 14 Индикатор Бракувана продукция
Индикатор 15 Индикатор рекламации
Индикатор 16 Индикатор Печалба
Индикатор 17 Индикатор Автоматизирани процеси
Индикатор 18 Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 19 Индикатор приходи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз