Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0759-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „КОЦ-Русе” ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на СУК съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система
Бенефициент: "Комплексен онкологичен център - Русе" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта: Да се повиши конкурентоспособността и да се разширят пазарните позиции на „Комплексен онкологичен център - Русе” ЕООД посредством получаване на интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа за покриване на международен стандарт БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система в организацията.
Дейности: Дейност 1 Предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и внедряване на СУК в съответствие с БДС EN ISO 9001
Дейност 2 Предварителен анализ, разработване и внедряване на специализирана CRM система
Дейност 3 Технологично обезпечаване ефективното функциониране на специализирана софтуерна система за управление ресурсите на организацията
Дейност 4 Сертифициране на стандартизирана СУК в съответствие с БДС EN ISO 9001:2008
Дейност 5 Визуализация на проекта
Дейност 6 Консултантски услуги по проекто предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 292 047 BGN
Общ бюджет: 380 419 BGN
БФП: 285 124 BGN
Общо изплатени средства: 285 124 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 285 124 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 285 124 BGN
2015 0 BGN
285 124 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 242 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 242 355 BGN
2015 0 BGN
242 355 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 769 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 42 769 BGN
2015 0 BGN
42 769 BGN
Финансиране от бенефициента 97 609 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Внедрена СУК
Индикатор 6 Индикатор 2: Въведена CRM система
Индикатор 7 Индикатор 3: Закупени и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 8 Индикатор 4: Изготвени и монтирани информационни табели
Индикатор 9 Индикатор 5: Разработени и отпечатани информациони стикери
Индикатор 10 Индикатор 6: Проведени процедури за избор на изпълнител по реда на ПМС 55/2007г.
Индикатор 11 Създадени инвестиции (Определение: брутни инвестиции , направени от подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз