Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0141-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността на "ЧИСТОТА" ООД чрез въвеждане на Интегрирана Система за Управление качеството и околната среда /ИСУ/ на база ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004
Бенефициент: "Чистота" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта: • повишаване на конкурентоспособността и подобряване на пазарните позиции на "ЧИСТОТА" ООД на регионално ниво, чрез въвеждането на Интегрирана система за управление /ИСУ/ на база ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004;
Дейности: Дейност 1: Избор на консултантска организация за подготовка на фирмата за въвеждане на Интегрирана система за управление на качеството и околната среда ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, чрез избор на подходяща оферта
Дейност 2: Одит на състоянието и изготвяне на анализ от консултантската организация, относно готовността на фирмата за въвеждане на ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004
Дейност 3: Подготовка за въвеждане на Интегрирана система за управление /ИСУ/, съгласно ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004
Дейност 4: Внедряване на ИСУ
Дейност 5: Процедура по избор на сертифицираща организация
Дейност 6: Сертифициране, съгласно ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004
Дейност 7: Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АДС Консулт" ООД
"Германише лойд България" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 30 300 BGN
Общ бюджет: 40 080 BGN
БФП: 30 060 BGN
Общо изплатени средства: 30 060 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 30 060 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 060 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 060 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 551 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 551 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 551 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 509 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 509 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 509 BGN
Финансиране от бенефициента 10 100 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 1: Сключени договори по пряко договаряне
Индикатор 5 Индикатор 2: Нарастване на печалбата от основната дейност
Индикатор 6 Индикатор 3: Обучени вътрешни одитори по Интегрирани системи за управление
Индикатор 7 Внедрена ИСУ на база ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004
Индикатор 8 Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз