Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0376-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изграждане на конкурентна бизнес атмосфера, с грижа към околната среда от Кейбъл Груп ООД
Бенефициент: "Кейбъл Груп" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
Описание
Описание на проекта: общата цел на ‘Кейбъл Груп” ООД е да постигне устойчиво развитие, по-голяма гъвкавост, конкурентност и имидж, което ще позволи да се подобри въздействието върху околната среда и ще открие възможности за подобряване на пазарните дялове в национален мащаб
Дейности: Дейност 1 Предварителни дейности
Дейност 2 Провеждане на тръжни процедури и доставка на оборудване
Дейност 3 Доставка на оборудване и внедряване на ERP система
Дейност 4 Изграждане и въвеждане на СУОС
Дейност 5 Сертификация по EN ISO 14001:2004
Дейност 6 Дейности по визуализация
Дейност 7 Отчитане
Дейност 8 Консултантски услуги по проекто предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 570 BGN
Общ бюджет: 101 873 BGN
БФП: 76 405 BGN
Общо изплатени средства: 76 405 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 405 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 76 405 BGN
2015 0 BGN
76 405 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 944 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 64 944 BGN
2015 0 BGN
64 944 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 461 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 461 BGN
2015 0 BGN
11 461 BGN
Финансиране от бенефициента 26 190 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Увеличение на приходи от продажби
Индикатор 6 Намаляване себестойността на услугата
Индикатор 7 Съкращаване сроковете за изпълнение на услугите
Индикатор 8 Намаляване на количеството анулирани оферти
Индикатор 9 Нарастване броя на входящите заявки от клиенти
Индикатор 10 Създадени инвестиции (лева) (Определение : брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз