Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0744-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на интегрирана система за управление на ресурсите за повишаване конкурентоспособността на ТМ Ауто ЕООД
Бенефициент: "ТМ-АУТО" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да утвърди конкурентните позиции на ТМ Ауто и да осигури устойчиво и възходящо развитие на компанията като лидер на пазара на автомобили чрез повишаване ефективността на дейността, систематизиране и оптимизиране на управлението на всички основни ресурси и процеси в дейността на компанията. С проекта фирмата ще интензифицира цялостната си дейност, като автоматизира многобройните си вътрешнофирмени процеси, гарантира устойчивост и подобряване на качеството на услугите си и осигури необходимата база за вземане на адекватни, обосновани и прецизни решения в реално време от ръководството. Успешното изпълнение на проекта ще има пряк положителен ефект върху разширяването на позициите на фирмата на автомобилния пазар.
Дейности: I.Предварителни дейности - Съставяне на екип по проекта
II. Tръжна процедура за доставчик/ доставчици на хардуер и ERP система
III. Доставка и въвеждане в експлоатация на хардуер за ERP
IV. Доставка и внедряване на ERP система
V. Визуализационни дейности
VI. Отчитане
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Перси ООД
"ИНТЕЛИДЖЪНТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 151 227 BGN
Общ бюджет: 198 859 BGN
БФП: 149 144 BGN
Общо изплатени средства: 149 144 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 149 144 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 149 144 BGN
2015 0 BGN
149 144 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 126 773 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 126 773 BGN
2015 0 BGN
126 773 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 372 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 372 BGN
2015 0 BGN
22 372 BGN
Финансиране от бенефициента 50 409 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 2 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 1: Длъжностни характеристики и заповеди за назначаване на екипа по проекта (Дейност I. Подготвителни дейности - Съставяне на екип по проекта)
Индикатор 5 Индикатор 2: Подготвенo тръжнo досие (Дейност II. Провеждане на тръжна процедура за доставка на хардуер и ERP система)
Индикатор 6 Индикатор 3: Публикувана обява (Дейност II. Провеждане на тръжна процедура за доставка на хардуер и ERP система)
Индикатор 7 Индикатор 4: Получени оферти (Дейност II. Провеждане на тръжна процедура за доставка на хардуер и ERP система)
Индикатор 8 Индикатор 5: Сключени договори (Дейност II. Провеждане на тръжна процедура за доставка на хардуер и ERP система)
Индикатор 9 Индикатор 6: Подписани приемо-предавателни протоколи (Дейност III. Разработване и внедряване на ERP система Доставка и въвеждане в експлоатация на хардуер за ERP; Дейност IV: Разработване и внедряване на ERP система)
Индикатор 10 Индикатор 7: Обучени служители (Дейност IV: Разработване и внедряване на ERP система)
Индикатор 11 Индикатор 8: Сключени договори/ фактури (Дейност V . Визуализационни дейности)
Индикатор 12 Индикатор 9: Поставени табели и стикери (Дейност V. Информационни дейности)
Индикатор 13 Индикатор 10: Приемопредавателни протоколи (Дейност V. Информационни дейности)
Индикатор 14 Индикатор 11: Подадени отчети ( Дейност VII. Отчитане)
Индикатор 15 Създадени инвестиции (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз