Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0374-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Оптимизация на процесите в Атиа Принт ООД – гаранция за успешно развитие и привличане на нови клиенти
Бенефициент: "АТИА ПРИНТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящият проект е Атиа Принт ООД да внедри и да започне да прилага международно признати добри практики, чрез които да подобри своята конкурентоспособност и по този начин да подобри качеството на своята продукция и да създаде възможности за стартиране на експортна дейност и подобряване на пазарните дялове в национален мащаб.
Дейности: Дейност 1 Предварителни дейности
Дейност 2 Провеждане на тръжна процедура, избор на подизпълнител и закупуване на сървър, компютърни конфигурации, токонепрекъсваемо захранване и ERP система
Дейност 3 Доставка на сървър, токонепрекъсваемо захранване, компютърни конфигурации и внедряване на ERP система
Дейност 4 Изграждане и въвеждане на система за управление на качеството
Дейност 5 Сертификация на СУК по ISO 9001:2008
Дейност 6 Визуализация; Информационни дейности
Дейност 7. Отчитане
Дейност 8 Консултантски услуги по проекно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 234 375 BGN
Общ бюджет: 310 260 BGN
БФП: 232 695 BGN
Общо изплатени средства: 232 695 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 232 695 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 232 695 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
232 695 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 197 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 197 791 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
197 791 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 904 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 904 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 904 BGN
Финансиране от бенефициента 78 125 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Увеличение на производствения капацитет
Индикатор 6 Намаляване себестойността на продукцията
Индикатор 7 Намаляване на количеството брак
Индикатор 8 Намаляване на производствените разходи
Индикатор 9 Съкращаване сроковете за изпълнение на поръчките
Индикатор 10 Нарастване броя на поръчките, които фирмата може да обработва
Индикатор 11 Повишаване на приходите от износ
Индикатор 12 Създадени инвестиции (лева) (Определение : брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз