Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1087-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: АСИП-МДЦ КАСПЕЛА – еталон за здравна помощ
Бенефициент: "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ-МЕДИКОДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР КАСПЕЛА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се повиши качеството на медицинските услуги и конкурентоспособността на „АСИП-МДЦ КАСПЕЛА", чрез постигане на съответствие с изискванията на международно признатия стандарт ISO 9001:2008 и увеличено използване на информационни и комункиационни технологии, базирани на адекватна апаратура.
Дейности: Дейност 1: Проектен старт Сформиране на екип по проекта и разпределение на задачи.
Подготовко на Дейност 2: Инвестиции в активи Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнители, сключване на договори с изпълнители.
Изпълнение на Дейност 2: Инвестиции в активи Доставка и въвеждане в експлоатация на закупеното оборудване, обучение на персонала.
Дейност 3: Разработване и внедряване на СУК
Дейност: 5 Информация и публичност - визуализация Избор на изпълнител за изпълнение на задължението на бенефициента за информиране и визуализиране по проекта.
Подготовка на Дейност 3 - „Разработване и внедряване на СУК
Подготовка на Дейност 4 - „Сертифициране на СУК
Изпълнение на Дейност 4 - „Сертифициране на СУК
Дейност 6: Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 320 384 BGN
Общ бюджет: 418 950 BGN
БФП: 314 213 BGN
Общо изплатени средства: 314 213 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 314 213 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 314 213 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
314 213 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 267 081 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 267 081 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
267 081 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 132 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 132 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 132 BGN
Финансиране от бенефициента 106 795 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Внедрена СУК
Индикатор 6 Индикатор 2: Доставено оборудване
Индикатор 7 Индикатор 3: Увеличени нетни приходи от продажби
Индикатор 8 Индикатор 4: Повишен брой на преминалите пациенти
Индикатор 9 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз