Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1053-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на конкурентоспособността на „МГ. АНОДИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” АД чрез въвеждане на интегрирана система за управление, включваща функционалностите ERP, CRM и MOM
Бенефициент: ”МГ. АНОДИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: ОБЩА ЦЕЛ: Подобряване на икономическите резултати на фирмата чрез внедряване на интегрирана система за управление, включваща функционалностите ERP, CRM и MOM.
Дейности: Дейност 1 Подготовка на проектното предложение
Дейност 2 Тръжни процедури за избор на изпълнители – доставчици на услуги и доставчици на ДМА/НМА
Дейност 3 Визуализация
Дейност 4 Доставка на сървър
Доставка интегрирана система за управление, включваща функционалностите ERP, CRM и MOM
Дейност 6 Консултантски услуги, свързани с въвеждане на ERP, CRM и MOM система
Дейност 7 Изготвяне на финален технически и финансов отчет
Дейност 8 Консултантски услуги по изготвяне на проектно предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Бонев Софт Одитинг" ООД
СТЕМО
“ЕН КОНСУЛТ” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 55 217 BGN
Общ бюджет: 68 896 BGN
БФП: 51 672 BGN
Общо изплатени средства: 51 672 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 51 672 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 51 672 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 672 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 921 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 921 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 921 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 751 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 751 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 751 BGN
Финансиране от бенефициента 18 406 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Изготвени тръжни документации за избор на подизпълнители
Индикатор 6 Индикатор 2: Визуализация: 1. Рекламна табела. 2. Рекламни дипляни. 3. Публикация в централен ежедневник
Индикатор 7 Индикатор 3: Доставка и монтаж на сървър
Индикатор 8 Индикатор 4: Въведена ERP, CRM и MOM система
Индикатор 9 Индикатор Създадени инвестиции (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз