Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0700-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „МБАЛ-Балчик” ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на СУК съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система
Бенефициент: "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БАЛЧИК" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта: Да се повиши конкурентоспособността и да се разширят пазарните позиции на „МБАЛ - Балчик” ЕООД посредством получаване на интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа за покриване на международен стандарт БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система в организацията.
Дейности: Подготовка на Дейност 1 Предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и внедряване на СУК в съответствие с БДС EN ISO 9001
Изпълнение на Дейност 1 Предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и внедряване на СУК в съответствие с БДС EN ISO 9001
Подготовка на Дейност 2 Предварителен анализ, разработване и внедряване на специализирана CRM система
Изпълнение на Дейност 2 Предварителен анализ, разработване и внедряване на специализирана CRM система
Подготовка на Дейност 3 Технологично обезпечаване ефективното функциониране на специализирана софтуерна система за управление ресурсите на организацията
Изпълнение на Дейност 3 Технологично обезпечаване ефективното функциониране на специализирана софтуерна система за управление ресурсите на организацията
Подготовка на Дейност 4 Сертифициране на стандартизирана СУК в съответствие с БДС EN ISO 9001:2008
Изпълнение на Дейност 4 Сертифициране на стандартизирана СУК в съответствие с БДС EN ISO 9001:2008
Изпълнение на Дейност 5 Визуализация на проекта
консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 267 958 BGN
Общ бюджет: 345 781 BGN
БФП: 259 163 BGN
Общо изплатени средства: 259 157 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 259 163 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 53 590 BGN
2013 0 BGN
2014 205 567 BGN
2015 0 BGN
259 157 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 220 288 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 45 552 BGN
2013 0 BGN
2014 174 732 BGN
2015 0 BGN
220 284 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 874 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 039 BGN
2013 0 BGN
2014 30 835 BGN
2015 0 BGN
38 874 BGN
Финансиране от бенефициента 89 558 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 2 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Индикатор 1: Внедрена СУК
Индикатор 4 Индикатор 2: Въведена CRM система
Индикатор 5 Индикатор 3: Закупени и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 6 Проведени процедури за избор на изпълнител по реда на ПМС 55/2007г.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз