Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0686-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „СБАЛОЗ” ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на СУК съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система
Бенефициент: "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта: Да се повиши конкурентоспособността и да се разширят пазарните позиции на „СБАЛОЗ - София” ЕООД посредством получаване на интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа за покриване на международен стандарт БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система в организацията. Общата цел на проекта е в пълно съответствие с целите на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособнността на българската икономика” 2007-2013 и настоящата процедура BG161PO003-2.1.12 “Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”.
Дейности: Подготовка на Дейност 1 Предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и внедряване на СУК в съответствие с БДС EN ISO 9001
Изпълнение на Дейност 1 Предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и внедряване на СУК в съответствие с БДС EN ISO 9001
Подготовка на Дейност 2 Предварителен анализ, разработване и внедряване на специализирана CRM система
Изпълнение на Дейност 2 Предварителен анализ, разработване и внедряване на специализирана CRM система
Подготовка на Дейност 3 Технологично обезпечаване ефективното функциониране на специализирана софтуерна система за управление ресурсите на организацията
Изпълнение на Дейност 3 Технологично обезпечаване ефективното функциониране на специализирана софтуерна система за управление ресурсите на организацията
Подготовка на Дейност 4 Сертифициране на стандартизирана СУК в съответствие с БДС EN ISO 9001:2008
Изпълнение на Дейност 4 Сертифициране на стандартизирана СУК в съответствие с БДС EN ISO 9001:2008
Подготовка на Дейност 5 Визуализация на проекта
Изпълнение на Дейност 5 Визуализация на проекта
консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 312 740 BGN
Общ бюджет: 367 043 BGN
БФП: 275 099 BGN
Общо изплатени средства: 275 099 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 275 099 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 275 099 BGN
2015 0 BGN
275 099 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 233 834 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 233 834 BGN
2015 0 BGN
233 834 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 265 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 41 265 BGN
2015 0 BGN
41 265 BGN
Финансиране от бенефициента 104 525 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Индикатор 1: Внедрена специализирна CRM
Индикатор 4 Закупени ДМА


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз