Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0037-C0001
Номер на проект: 27.04.2012
Наименование: Внедряване на интегрирана система за управление на качеството и за управление на безопасността на храните в съответствие с ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005 в Пиримпекс АД
Бенефициент: "ПИРИМПЕКС" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се повиши ефективността на предприятието и конкурентоспособността му на българския и европейски пазари чрез внедряване на система за управление на качеството и система за управление на безопасността на храните.
Дейности: Дейност 1: Избор на консултантска фирма за подготовка на фирмата за въвеждане на система за управление на качеството и система за управление на безопасността на храните чрез избор на подходяща оферта (месец 1-2)
Дейност 2: Одит на състоянието и изготвяне на анализ от консултантската организация относно готовността на фирмата за въвеждане на ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005 (месец 3)
Дейност 3: Подготовка за въвеждане на системи за управление съгласно изискванията на ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005 (месец 4-15)
Дейност 4: Процедура по избор на доставчик на планираното оборудване (месец 4-6)
Дейност 5: Доставка, монтаж и инсталиране на закупеното оборудване (месец 7-16)
Дейност 6: Избор на сертифицираща фирма съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005 (13-14 месец)
Дейност 7: Сертифициране на системата за управление на качеството и система за управление на безопасността на храните съгласно изискванията на ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005 (16-18 месец)
Дейност 8: Визуализация - през целия период на изпълнение на проекта
Дейност 9: консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 389 996 BGN
Общ бюджет: 517 175 BGN
БФП: 386 847 BGN
Общо изплатени средства: 386 847 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 386 847 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 240 725 BGN
2014 146 122 BGN
2015 0 BGN
386 847 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 328 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 204 616 BGN
2014 124 204 BGN
2015 0 BGN
328 820 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 027 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 109 BGN
2014 21 918 BGN
2015 0 BGN
58 027 BGN
Финансиране от бенефициента 131 389 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Създадени инвестиции,
Индикатор 6 Закупено и внедрено в производство оборудване за целите на ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005
Индикатор 7 Популяризиране на проекта и спазени изискванията за визуализация
Индикатор 8 Финансово и технически успешно реализиран проект
Индикатор 9 Увеличение на приходи от продажби
Индикатор 10 Намаление на разходите за производство
Индикатор 11 Увеличена производителност на труда
Индикатор 12 Нарастване на печалбата
Индикатор 13 Намаляване на производствения брак


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз