Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1002-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Закупуване и въвеждане в експлоатация на модули за ERP система и необходимите дълготрайни материални активи
Бенефициент: “ПРИМЕКС” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на „Примекс“ ЕООД чрез разширяване на системата за управление (ERP) в дружеството.
Дейности: Дейност 1 „Сформиране на екип по проекта”
Дейност 2 „Подготовка на тръжна процедура за избор на доставчик”
Дейност 3 „Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик, съгласно изискванията на ПМС № 55/12.03.2007 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати
Дейност 4 „Доставка и внедряване на софтуера и хардуера“
Дейност 5 „Извършване на дейности за визуализация
Дейност 6 „Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта”
Дейност 7 Консултантски услуги по изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 302 562 BGN
Общ бюджет: 400 436 BGN
БФП: 300 327 BGN
Общо изплатени средства: 300 327 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 300 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 300 327 BGN
2015 0 BGN
300 327 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 255 278 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 255 278 BGN
2015 0 BGN
255 278 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 049 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 049 BGN
2015 0 BGN
45 049 BGN
Финансиране от бенефициента 100 854 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1 Заповед за сформиране на екипа
Индикатор 6 Индикатор 2 Одобрена тръжна документация
Индикатор 7 Индикатор 3 Заповед за назначаване на оценителната комисия
Индикатор 8 Индикатор 4 Одобрен доклад на оценителната комисия
Индикатор 9 Индикатор 5 Одобрен и сключен договор за доставка
Индикатор 10 Приемо-предавателени протоколи: 1. Приемо-предавателен протокол 2. Финален приемо-предавателен протокол
Индикатор 11 Поставена т абела
Индикатор 12 Поставени стикер и
Индикатор 13 Подготвен и подаден финален технически и финансов отчет
Индикатор 14 Създадени инвестиции (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 15 Индикатор 6: Подобряване на управлението - въведени нови модула
Индикатор 16 Индикатор 7: Подобрено планирането на компанията - въведени нови модула
Индикатор 17 Индикатор 8: Качеството на предлаганите услуги - подобрена съществуваща услуга
Индикатор 18 Индикатор 9: Пазарните позиции по отделните видове продукти
Индикатор 19 Индикатор 9: Разходи за оперативна дейност


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз