Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0334-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на система за управление на околната среда във „Фригопан“ ООД и покриване на стандарт БДС ISO 14001
Бенефициент: "Фригопан" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е свързана главно с повишаване конкурентоспособността на ФРИГОПАН ООД и подобряване на ефективността в предприятието, което ще се извърши чрез:  Повишаване на организационната устойчивост на предприятието;  Внедряване на модерни технологии за контрол, оптимизиране и подобряване на управлението на основните процеси и отношението към околната среда - като фактор за устойчиво развитие на националния и световен пазар;  Повишаване на конкурентноспособността, посредством задържане на съществуващи и привличане на нови клиенти;  Достъп до пазарите, изискващи внедрена и сертифицирана система по стандарт ISO 14001;  Подобрен имидж на дружеството;  Повишено удовлетворение у клиентите и обществеността в региона във връзка с общите цели и особеното внимание по отношение на природата;
Дейности: 1. Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител Предвиждат се 3 бр. тръжни процедури по реда на ПМС55 на МС от 12.03.2007г.
2. Разработване, внедряване и подготовка за сертификация на СУОС по БДС ISO 14001 Внедряване и подготовка на Фригопан ООд за сертифициране на Система за управелние на околната среда в съответствие с БДС ISO14001
3. Доставка и монтаж на ДМА, допринасящи за постигане съответствие с изискванията на СУОС. 1. Хидравлична абкант преса - 1бр.; 2. Хидравлична гилотинна ножица - 1 бр.
4. Извършване на акредитирана сертификация на СУОС по БДС ISO14001 1. Предварителен одит; 2. Сертификационен одит; 3. Придобиване на сертификат за СУОС по БДС ISO14001
5. Визуализация на проекта 1. Информационна табела; 2. Стикери; 3. Публикация на уеб-сайта на компанията
6. Отчитане на проекта Изготвяне и предаване на окончателен доклад за изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 249 939 BGN
Общ бюджет: 333 002 BGN
БФП: 249 752 BGN
Общо изплатени средства: 249 737 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 249 752 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 49 988 BGN
2013 199 749 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
249 737 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 212 289 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 42 490 BGN
2013 169 787 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
212 276 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 463 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 498 BGN
2013 29 962 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 461 BGN
Финансиране от бенефициента 83 313 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Сключени договори с изпълнители на дейностите по проекта
Индикатор 6 Въведена СУОС по БДС ISO 14001
Индикатор 7 Брой Доставени ДМА
Индикатор 8 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездна помощ плюс собствено съфинансиране по проекта в лева


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз