Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0017-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентноспособността на "Главболгарстрой холдинг" АД чрез внедряване на CRM система.
Бенефициент: "Главболгарстрой Холдинг" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта: Цел на проекта е централизиране и консолидиране на информацията и подобряване на работните процеси в "Главболгарстрой Холдинг" АД. Изграждане на цялостна система на управление цели идентифициране на реални възможности за оптимизиране на дейността и намаляване обема на неефективни процеси чрез внедряване на система на управление, която съответства на бизнес практиките в организацията.
Дейности: Дейност 1: Проектен старт
Дейност 2: Избор на изпълнители по проекта
Дейност 3.1: Разработване и внедряване на Софтуерна система
Дейност 3.2: Доставка на хардуерното оборудване, монтаж, пускане в експлоатация, тестване, обучение и поддръжка
Дейност 4: Визуализация на проекта
Дейност 5: Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 366 766 BGN
Общ бюджет: 444 150 BGN
БФП: 333 113 BGN
Общо изплатени средства: 333 068 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 333 113 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 73 353 BGN
2013 220 059 BGN
2014 39 656 BGN
2015 0 BGN
333 068 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 283 146 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 62 350 BGN
2013 187 051 BGN
2014 33 707 BGN
2015 0 BGN
283 108 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 003 BGN
2013 33 009 BGN
2014 5 948 BGN
2015 0 BGN
49 960 BGN
Финансиране от бенефициента 122 255 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Намаляване на административните разходи
Индикатор 6 Подобряване организацията на дейността на холдинга
Индикатор 7 Постигане до намаляване на очакваните капиталови разходи
Индикатор 8 Намаляване цялостната себестойност на притежание и работа с корпоративните приложения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз