Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0971-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ВХБ модерна и конкурентоспособна компания
Бенефициент: „ВАРНЕНСКА ХАРТИЕНА БОРСА” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на ВАРНЕНСКА ХАРТИЕНА БОРСА на вътрешния и международните пазари, чрез сертифициране на Система за Управление на Качеството, съгласно международния стандарт ISO 9001:2008 и инвестиции в Софтуерна система за управление на работата с клиентите - CRM, допринасяща за внедряването и функционирането на СУК
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта и дейности по управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Процедури за поддоговаряне
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Доставка и внедряване на софтуерна система за управление на работата с клиенти - CRM
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Разработване и внедряване на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2008
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Сертифициране на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2008
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Закриване на проекта
Дейност 8: Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 36 143 BGN
Общ бюджет: 46 540 BGN
БФП: 34 905 BGN
Общо изплатени средства: 34 905 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 34 905 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 905 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 905 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 29 669 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 669 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 669 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 236 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 236 BGN
Финансиране от бенефициента 12 048 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение:- брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 6 Индикатор 1: Реакция на постъпили сигнали от клиенти
Индикатор 7 Индикатор 2: Намаление на времето за изпълнение на отделни работни операции
Индикатор 8 Индикатор 3: Увеличение на приходи от продажби
Индикатор 9 Индикатор 4: Клиентска база
Индикатор 10 Индикатор 5: Създадени работни места
Индикатор 11 Индикатор 6: Намаляване разходите за хартия
Индикатор 12 Индикатор 7: Създаден екип
Индикатор 13 Индикатор 8: Разработена тръжна документация
Индикатор 14 Индикатор 9: Разработен и внедрен CRM
Индикатор 15 Индикатор 10: Разработена и внедрена СУК – ISO 9001
Индикатор 16 Индикатор 11: Извършена визуализация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз