Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.3.01-0007-C0001
Номер на проект: 0097-ОО-1.3
Наименование: Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС
Бенефициент: Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 03.05.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Подобряване на ефективността при изпълнение функциите на Одитния орган;
Дейности: Дейност 1 Подпомагане на Одитния орган при извършването на одитни ангажименти по СКФ Една от основните функции на Одитния орган - извършването на одити на операциите, е свързана с провеждането на проверки по проекти по СКФ с цел осигуряване на разумна увереност, че проектите се изпълняват в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство, декларираните разходи са реално извършени и активите и услугите са действително получени от бенефициентите. Настоящата дейност предвижда финансирането на разходи за извършване на проверки по проекти от Одитния орган на бенефициенти по седемте оперативни програми и програмите за транс-гранично сътрудничество. В допълнение е наложително да бъдат проведени съвместни одити и да се осъществява мониторинг върху дейността на турски, сръбски и македонски одитори, участващи в групите на одиторите, извършващи проверки по транс-граничните програми. Ще бъде предоставен писмен превод за докладите, изготвени при одитите по програмите за транс-граничното сътрудничество. Предвиждат се разходи за командировки на одитори в страната и чужбина за извършването на проверки по проекти, които включват и транспортни разходи (алтернативен превоз с автобус, личен или служебен автомобил, влак или самолет). Предвижда се осигуряване на автомобилен превоз на одиторите при проверките по проекти по СКФ в страната (когато не се ползват транспортни разходи за командировка), за което е планирано изготвянето на техническа спецификация за наемането на външен изпълнител, който да предостави транспортни услуги. До провеждането на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за предоставяне на автомобилен превоз, както и при непредвидени обстоятелства, при сключен договор с изпълнител, ще се ползва предвидения алтернативен транспорт. По проекта се предвиждат транспортни разходи за одиторите - служители на ИА ОСЕС и за външни одитори, предвидени за наемане по проектно предложение № 0098-ОО-1.3 "Укрепване на капацитета на Одитния орган за ефективно изпълнение на одитните ангажименти по СКФ".
Дейност 2 Ресурсна обезпеченост за управление на дейността на Одитния орган по СКФ За да изпълняват ефективно своите задължения по СКФ, свързани с провеждането на одити и проверки по проекти по СКФ, служителите на Одитния орган следва да разполагат с необходимото техническо оборудване и специализиран софтуер. Дейността предвижда осигуряване и поддържане на необходимото техническо оборудване с необходимия за експлоатацията му софтуер, както и специализиран софтуер във връзка с изпълнение на одитните ангажименти по седемте оперативни програми и програмите за транс-гранично сътрудничество. Предвижда се да бъде изготвена техническа спецификация за избор на външен изпълнител и да бъдат закупени 1 бр. сървър с необходимия за експлоатацията му софтуер, заедно с устройство за съхранение на данни (склад/хранилище за данни - "storage"), 8 бр. преносими сканиращи устройства (скенери) и 10 преносими компютъра (лаптопа). Те ще се използват за съхранение в електронен формат на събраните документи (одитните доказателства) в специализирания одитен софтуер, и в електронни одитни досиета от извършените проверки по одитните ангажименти, както и при проверките на проекти при бенефициентите. Във връзка с изпълнението на функциите на Одитния орган по СКФ и осигуряване на достъп до специализирания одитен софтуер се предвижда да бъдат закупени допълнително 10 лиценза за софтуера Пентана, необходими за новоназначени служители в ИА ОСЕС и за външни одитори, наети за изпълнение на конкретни одиторски процедури по одитни ангажименти по СКФ . Необходимо e осигуряване на годишен абонамент за поддръжка на закупения специализиран одитен софтуер Пентана и за софтуера за обработка и анализ на информационни масиви при обработване на данни и одиторски извадки ACL. Дейността предвижда средства за заплащане на абонамента за поддръжка на софтуерите Пентана и ACL за двугодишен период. Не се предвижда провеждане на процедури и подбор на изпълнители, тъй като "Логен" ООД е единственият оторизиран представител за България с правата да продава, поддържа и обучава потребители за софтуерните продукти Пентана и ACL.
Дейност 4 Организация и управление на проекта В тази дейност се предвижда създаването на екип, включващ: - ръководител на екип; - лице, отговорно за техническото изпълнение; - лице, отговорно за финансовото отчитане на проекта; - лице, отговорно за счетоводното отчитане на проекта. Дейността предвижда координация от ръководителя на екипа по изпълнение на задачите, организация и контрол на изпълнението на всяка една дейност, съгласно графика и плана за изпълнение на проекта. Лицето, отговорно за техническото изпълнение координира изпълнението на задачите от екипа по управление на проекта, осигурява своевременното и коректно осъществяване на мерките по информираност и публичност. Лицето, отговорно за финансовото отчитане на проекта ще осъществява необходимите дейности за правилното разходване на средствата, съгласно одобрения бюджет, както и за финансовото му отчитане. Предвижда се изготвяне, архивиране на всички разходооправдателни документи, свързани с изпълнение на дейностите по проека за всеки отчетен период, както и изготвяне на финансова справка по дейности от лицето, отговорно за счетоводното отчитане на проекта.
Дейност 3 Осигуряване на информираност и публичност За осигуряване на информираност и публичност по отношение изпълнението на проекта се предвижда: - изработване на информационна табела, която ще информира за финансовия принос на ЕС, ЕФРР и ОПТП за подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган; - изработване на стикери за маркиране на закупения по проекта хардуер, които ще информират за финансовия принос на ЕС, ЕФРР и ОПТП за за подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган. Стартирането на проекта и напредъкът по изпълнението на дейностите ще бъдат оповестявани чрез публикуване на актуална информация на електронната страница на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС".
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 673 000 BGN
Общ бюджет: 924 569 BGN
БФП: 924 569 BGN
Общо изплатени средства: 772 800 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 924 569 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 438 373 BGN
2013 320 382 BGN
2014 73 764 BGN
2015 - 59 719 BGN
772 800 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 785 883 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 372 617 BGN
2013 272 325 BGN
2014 62 700 BGN
2015 - 50 761 BGN
656 880 BGN
В т.ч. Национално финансиране 138 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 65 756 BGN
2013 48 057 BGN
2014 11 065 BGN
2015 - 8 958 BGN
115 920 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проверки по проекти по СКФ
Индикатор 2 Брой проверки по проекти по транс-гранично сътрудничество
Индикатор 3 Брой електронни одитни досиета


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз