Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.6.02-0030-C0001
Номер на проект: 10-16-19
Наименование: Иновативни модели за добро и прозрачно управление в Община Бургас
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.01.2012
Начална дата: 02.05.2012
Дата на приключване: 02.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Подобряване капацитета на общинска администрация – Бургас за добро и прозрачно управление чрез трансфер на европейски опит и добри практики.
Дейности: Дейност 1. Управление и организация Дейностите по управление и организация имат за цел установяване на система за добро и ефективно управление на проекта чрез изпълнение на следните под-дейности: 1. Сформиране на екип за управление на проекта - подготовка на функционални характеристики и сключване на договори с екипа за управление на проекта. За целите на управлението на проекта ще бъде сформиран екип от следните експерти: – Ръководител на проекта (1); Технически сътрудник (1); Счетоводител (1). Към екипа за управление на проекта ще бъдат включени още Експерт „Подготовка на тръжни процедури” (1), Експерт „Връзки с обществеността” (1), Експерт „ИКТ” (1) и Експерт „Административно обслужване” (1). 2. Разработване и приемане на План за организация, управление и вътрешен мониторинг на проекта, в който ще бъдат дефинирани методите и механизмите за вътрешна оценка и контрол, разпределението на функциите и задачите между екипа на проекта, връзката и комуникацията с останалите звена в администрацията. 3. Ежемесечни работни срещи на екипа на проекта, целящи осигуряване на непрекъснат мониторинг на изпълнението на дейностите по проекта. 4. Изготвяне на междинни и окончателни доклади за напредък и финансови отчети за изпълнение на дейностите на проекта.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на дейностите, включени в проектното предложение Дейността предвижда избор подготовка на тръжна документация и провеждане на обществени поръчки за избор на фирма изпълнител по реда на ЗОП и НВМОП за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на проектното предложение.
Дейност 3: Мониторинг и оценка на дейността на общинска администрация - комуникационни процеси и механизми за взаимодействие В рамките на дейността са планирани следните поддейности: 1. Анализ и оценка на комуникационните процеси и механизми за взаимодействие на общинска администрация – Бургас. За целите на анализа и оценката ще бъде използвана разработената Методика за оценка на доброто управление в общините на Омбудсмана на Република България. Обект на анализ и оценка ще бъдат всички аспекти на дейността на общинска администрация - Бургас, като част от непрекъснат процес на комуникация и взаимодействие както на оперативно ниво на изпълнение, така и на ниво формиране на политики. Ефективността на комуникационните процеси ще се разглеждат вътре в администрацията като ежедневно общуване и взаимодействие между отделни служители и нива, и насочени към външната среда – информационни и консултативни канали по отношение на заинтересовани страни на местно, регионално и транснационално ниво като гаранция за подкрепа и разбиране на местните политики и приоритети. Анализът на дейността на общинска администрация ще се основава на използването на разнообразие от инструменти: проучване на вторични източници, анкети и въпросници, фокус групи и интервюта с представители на различни заинтересовани страни. В резултат ще бъде изготвена оценка на степента на прозрачност и ефективност на комуникационните процеси вътре и извън администрацията и формулирани препоръки за тяхното подобряване като основа за прилагане на 12-те принципа на добро местно управление 2. Организиране и провеждане на дискусионен форум за представяне на резултатите от анализа и оценката на дейността на общинска администрация - Бургас. Резултатите от изготвения анализ ще бъдат представени на дискусионен форум с участието на ръководството на Община Бургас, Общински съвет – Бургас и служители, заемащи ръководни позиции, медии, представители на структурите на гражданското общество, бизнес и браншови организации, партниращи институции и др. (50 човека)
Дейност 4: Проучване на международния опит и добри практики на комуникационни и институционални модели на местната власт в държави-членки на ЕС Дейността предвижда следните под-дейности: 1. Проучване и анализ на международния опит за внедряване на институционални и комуникационни модели на местната власт в съответствие с принципите на добро управление. Проучването ще бъде извършено в минимум три държави-членки на Европейския съюз. В обхвата на проучването ще се включи анализ на нормативната база, политики и стратегии на съответните държави, както и проучване на конкретни реализирани практики и механизми за прозрачно управление на местно ниво, основани на активно участие и комуникация със заинтересованите страни. 2. Работно посещение на представители на Община Бургас в Община Гент, Белгия. В рамките на тридневно работно посещение представители на ръководната структура на общината (5 човека) ще имат възможност да се запознаят с институционалните модели и практики на местната администрация в община Гент, които гарантират прилагането на принципите на добро управление и активната комуникация със заинтересованите страни и местните общности в процеса на формулиране и реализация на местни политики и приоритети за развитие. Акцент ще бъде поставен върху дейността на функциониращия в Община Гент Комуникационен офис. 3. Подготовка и издаване на Наръчник по ефективна комуникация за местни власти. Анализът и резултатите от проучването ще бъдат систематизирани в наръчник, предназначен за служители от общинската администрация и регламентиращ ясни и ефективни правила за комуникация и взаимодействие между отделните звена на общинска администрация – Бургас и между администрацията и гражданите, структурите на гражданското общество, бизнеса и други потенциални партньори.
Дейност 5: Разработване на Комуникационна стратегия и План за действие на община Бургас. Дейността включва следните под-дейности: 1. Разработване на Комуникационна стратегия на Община Бургас. Комуникационната стратегия е дългосрочен документ, който дефинира подходите и техниките на комуникация, прилагани при разработването на местните секторни и общи политики и в още по-голяма степен – популяризирането и оценката на постиганите резултатите. Стратегията има за цел и повишаване информираността на гражданите по отношение на предоставяните от общината услуги, гарантиране на обществена подкрепа и разбиране за визията и целите на развитие на града и общината, повишаване на общественото доверие в местната администрацията. С оглед постигане на целите, минималният обхват на стратегията ще включва принципи и подходи за вътрешна и външна комуникация, стратегия за активно гражданско включване, изграждане на партньорства и взаимодействия на общинско и надобщинско ниво. При подготовката на Комуникационната стратегия ще бъдат използвани резултатите от изготвения анализ, мониторинг и оценка на дейността на администрацията въз основа на методиката за оценка на доброто управление и проучения международен опит. Разработването на комуникационната стратегия ще се основава на метода на широкото обществено участие и консултиране с всички заинтересовани страни.. 2. Разработване на План за действие за пилотно тестване на комуникационната стратегия, включващи дейности свързани с информиране и обществени консултации при дефинирани на краткосрочни приоритети за развитие, подготовка и приемане на общински бюджет и инвестиционната програма на Община Бургас, разработване на проектни предложения. 3. Подготовка на Концепция за изграждане и функциониране на Звено за стратегическа комуникация в рамките на администрацията на Община Бургас. В процеса на подготовка на Комуникационната стратегия ще бъдат разгледани възможностите за гарантиране на нейната институционална устойчивост чрез създаване на вътрешно общинска структура, отговорна за изпълнението и прилагането на стратегията. 4. Отпечатване и разпространение на Комуникационната стратегия и плана за действие на (хартиен и електронен носител) – 2000 броя. 5. Подготовка и провеждане на информационна кампания за обсъждане и популяризиране на разработената комуникационна стратегия, плана за действие и концепцията за изграждане и функциониране на комуникационното звено. В рамките на кампанията ще бъдат проведени минимум пет обществени обсъждания, насочени към структурите на гражданското общество, институции, бизнес, широка общественост с цел популяризиране на разработените документи, гарантиране на обществена подкрепа и активно участие на всички заинтересовани страни в процеса на реализация на планираните мерки.
Дейност 6: Сформиране и изграждане на капацитет на Звено за стратегическа комуникация в Община Бургас Дейността, включва следните под-дейности: 1. Сформиране на Звено за стратегическа комуникация. Комуникационното звено ще бъде обособено като неформална структурна единици в рамките на общинска администрация – Бургас, в която ще участват представители на всички Дирекции от структурата на общинска администрация - Бургас. 2. Разработване на функционални характеристики на членовете на Звеното за стратегическа комуникация и подготовка на Правилник, определящ правилата за работа и функциониране на звеното. С правилникът ще бъдат запознати всички служители в общинска администрация, както и ще бъде публикуван на Интернет страницата на Община Бургас. 3. Подготовка и провеждане на обучение на членовете на Звеното за стратегическа комункация по прилагане принципите на добро управление на местно ниво. Обучението ще бъде с продължителност два дни, като комбинира теоретични и интерактивни сесии. 4. Подготовка и провеждане на специализирано обучение по ефективна комуникация за членовете на Звеното за стратегичска комункация. Специализираното обучение е част от процеса за повишаване капацитета на звеното. Обучението ще е тридневно, като акцента ще бъде поставен върху запознаване с конкретни практики и методи за подобряване на комуникацията в общинска администрация, модели за ефективна комуникация с общността и заинтересованите страни, изграждане на партньорства за прозрачно и добро управление. 5. Организиране и провеждане на работно посещение с цел обмяна на опит в Община Гент, Белгия. Работното посещение ще бъде организирано с цел запознаване на място с опита на Община Гент и по-конкретно с функциите, задачите и дейността на Комуникационния офис. Работното посещение с участието на членовете на създаденото в Община Бургас Звено за стратегичска комункация (10 човека) ще бъде с продължителност пет работни дни.
Дейност 7: Разработване и прилагане на интегриран модел за публична комуникация Дейността, включва изграждане на: - вътрешна Интранет комуникационна система в Община Бургас. Интранет системата ще се ползва като информационно пространство за вътрешна комуникация и координация на служителите включени в Звеното за стратегическа комуникация и комуникация между звеното и служители от различните структури на администрацията. Вътрешният интернет портал ще даде възможност за бърза, ефективна и навременна информация в рамките на администрацията, за обмен на файлове, новини, съобщения, проследяване на календари и събития, изпълнението на задачи и др. - екстранет като комуникационно пространство за взаимодействие между общинска администрация и външни социални и професионални групи, партньори и колеги от други местни администрации. Създаването на екстранет ще позволи бързо и безопасно споделяне на информация, решаване на общи задачи, създаване на виртуални екипи между общинска администрация и потенциални партньори за планиране на общи инициативи и проекти, ще осигури публичен достъп до документи, презентации и др. информация свързана с инициативи с обществен интерес и предоставяните от общината услуги.
Дейност 8: Организиране на международен форум за представяне на успешни комуникационни практики и модели Дейността включва: 1. Организиране и провеждане на двудневен международен форум за представяне на успешни комуникационни практики и модели на местно ниво в гр. Бургас. Целта на събитието е да се представят резултатите от проведените в рамките на проекта проучвания и анализи, да се популяризират добри практики в прилагане на механизми и принципи за добро управление, както и да се представят постигнатите в рамките на проекта резултати – разработена комуникационна стратегия, сформирано комуникационно звено. За участие в международния форум ще бъдат поканени международни експерти от Община Гент и други общини от държави-членки на Европейския съюз, в които е извършено проучване на добри практики. Участие в събитието ще вземат също така представители и на други общини от България, представители на Сдружения на общини, областни администрации сред които ще бъде разпространен и мултиплициран опита на Община Бургас (70 човека) 2. Иницииране на транснационална партньорска мрежа от експерти в областта на стратегическата комуникация на местно ниво. Инициатори на мрежата ще бъдат експертите, ангажирани в комуникационните звена на Община Гент, Белгия и Община Бургас. С цел поддържане на регулярни контакти и обмен на опит между експертите ще бъдат използвани възможностите на създадената в рамките на проекта екстранет система.
Дейност 9. Независим финансов одит, мониторинг и отчетност на проекта. Дейността включва: •Подготовка и приложение на процедурни правила за вътрешен мониторинг и отчитане на напредъка на проекта; •Провеждане на ежемесечни срещи на екипа по изпълнение на проекта с цел отчитане на постигнатите резултати и планирани на последващи дейности; •Изготвяне на доклади за извършена работа и отчети за изработено време на експертите, ангажирани с изпълнение на проекта; •Подготовка на междинни и финален технически и финансови отчети в съответствие с изискванията на финансиращата програма; •Независим одит на извършените разходи и дейностите по проекта. Независимият финансов одит ще бъде извършен от избрана линцензирана одиторска фирма. Одитът има за цел чрез съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, да изрази независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство при осъществяването на проекта. Проектното предложение предвижда изготвянето на един междинен и един финален одиторски доклад.
Дейност 10. Информация и публичност Дейностите за информация и публичност ще включват следните под-дейности: 1. Пресконференция при стартиране на проекта, на която ще бъдат популяризирани целите, планираните дейности и очакваните резултати по проекта, както и източниците на неговото финансиране; 2. Финална пресконференция, на която ще бъдат популяризирани постигнатите резултати и ползите от реализацията на проекта. Финалната пресконференция ще послужи и като форум за мултиплициране на резултатите по проекта. 3. Изработване на информационна табела на проекта, която ще бъде монтирана на сградата на община Бургас. 4. Изработване и разпространение на информационен лист по проекта – 1500 броя, с който ще се популяризират планираните дейности и очакваните резултати от проекта. 5. Изработване и отпечатване на информационни банери – 2 броя, които ще бъдат използвани при организиране на пресконференции, обучения и форуми с цел визуализация на приноса на ЕС и ОПАК. 6. Публикации на Интернет страницата на Община Бургас в секцията „Евроинтеграция”. Още със стартирането на проекта информация за неговото изпълнение ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Бургас. 7. Подготовка и отпечатване на информационна брошура, популяризираща постигнатите в рамките на проекта резултати – 3000 на английски и български език. 8. Материали за визуализация на проекта – папки и химикали, които ще бъдат разпространявани по време на обученията, работни и информационни срещи, международна конференция. 8. Публикации в местните и регионални медии – 6 публикации в печатните медии. Дейностите по информация и публичност ще бъдат възложени за изпълнение на външна фирма в съответствие с Рамковата процедура на Община Бургас за изработване на информационни материали.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 454 090 BGN
Общ бюджет: 340 748 BGN
БФП: 340 748 BGN
Общо изплатени средства: 340 748 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 340 748 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 90 818 BGN
2013 67 759 BGN
2014 182 171 BGN
2015 0 BGN
340 748 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 289 636 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 77 195 BGN
2013 57 595 BGN
2014 154 845 BGN
2015 0 BGN
289 636 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 112 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 623 BGN
2013 10 164 BGN
2014 27 326 BGN
2015 0 BGN
51 112 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Брой сключени договори с екипа на проекта
Индикатор 2 По Дейност 1 - Разработен и приет План за управление
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой проведени работни срещи на екипа на проекта
Индикатор 4 По Дейност 1 - Брой разработени и приети отчети от Управляващия орган
Индикатор 5 По Дейност 2 - Брой проведени тръжни процедури
Индикатор 6 По Дейност 2 - Брой сключени договори с подизпълнители
Индикатор 7 По Дейност 3 - Брой проведени фокус групи, интервюта и анкетни проучвания
Индикатор 8 По Дейност 3 - Брой оценени процеси
Индикатор 9 По Дейност 3 - Брой оценени принципи за добро управление
Индикатор 10 По Дейност 3 - Изготвен Доклад с препоръки
Индикатор 11 По Дейност 3 - Брой проведен дискусионен форум
Индикатор 12 По Дейност 3 - Брой участници във форума
Индикатор 13 По Дейност 4 - Брой държави, в които е проведено проучването
Индикатор 14 По Дейност 4 - Брой идентифицирани практики, които мога да се приложат в България
Индикатор 15 По Дейност 4 - Брой организирани работни посещения
Индикатор 16 По Дейност 4 - Брой отпечатани наръчници
Индикатор 17 По Дейност 5 - Брой предложени механизми за комуникация и взаимодействие
Индикатор 18 По Дейност 5 - Брой разработени комуникационни стратегии
Индикатор 19 По Дейност 5 - Брой проведени обществени обсъждания
Индикатор 20 По Дейност 4 - Брой участници в работното посещение
Индикатор 21 По Дейност 5 - Брой изготвени планове за действие
Индикатор 22 По Дейност 5 - Брой отпечатани стратегии
Индикатор 23 По Дейност 6 - Сформирано Звено за стратегическа комуникация
Индикатор 24 По Дейност 6 - Брой членове на звеното
Индикатор 25 По Дейност 6 - Брой проведени работни срещи на звеното
Индикатор 26 По Дейност 6 - Брой разработени функционални характеристики
Индикатор 27 По Дейност 6 - Брой разработени правила за работа и функциониране на звеното
Индикатор 28 По Дейност 6 - Брой организирани обучения
Индикатор 29 По Дейност 6 - Брой участници в обучението
Индикатор 30 По Дейност 6 - Брой организирани работни посещения и участници в посещението
Индикатор 31 По Дейност 7 -Брой изградени системи
Индикатор 32 По Дейност 7 - Брой услуги, включени в системите
Индикатор 33 По Дейност 7 - Брой на потребителите на системите
Индикатор 34 По Дейност 8 - Брой популяризирани практики
Индикатор 35 По Дейност 8 - Брой чуждестрани участници в конференцията
Индикатор 36 По Дейност 8 - Организиран форум
Индикатор 37 По Дейност 8 - Брой участниците в конференцията
Индикатор 38 По Дейност 8 - Брой на експертите, включили се в мрежата
Индикатор 39 По Дейност 9 - Брой изготвени правила и процедури
Индикатор 40 По Дейност 9 - Брой проведени месечни срещи на екипа на проекта
Индикатор 41 По Дейност 9 - Брой финансови и технически отчети
Индикатор 42 По Дейност 9 - Брой проведени срещи
Индикатор 43 По Дейност 9 - Брой проведени срещи по проекта
Индикатор 44 По Дейност 9 - Брой одиторски доклади.
Индикатор 45 По Дейност 10 - Брой проведени пресконференции
Индикатор 46 По Дейност 10 - Брой участници в пресконференциите
Индикатор 47 По Дейност 10 - Брой публикации в медиите в резултат на пресконференциите
Индикатор 48 По Дейност 10 - Брой изработени информационни табели
Индикатор 49 По Дейност 10 - Брой отпечатани и разпространени информационни листи
Индикатор 50 По Дейност 10 - Брой платени публикации
Индикатор 51 По Дейност 10 - Брой публикации в страницата на Община Бургас
Индикатор 52 По Дейност 10 - Брой информационни брошури с резултатите от проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз