Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0064-C0001
Номер на проект: BG161РО001/5-01/2008/064-02
Наименование: Укрепване на капацитета на МИЕТ като конкретен бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/3.3-01/2008 ”Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.03.2012
Начална дата: 25.04.2012
Дата на приключване: 25.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е укрепване на административният капацитет на МИЕТ като конкретен бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013) при изпълнение, наблюдение, оценка, информация и контрол на Средносрочна рамкова инвестиционна програма по схема BG 161PO 001/3.3-01/2008 ”Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужванe за ефективна и целенасочена реализация и устойчиво усвояване на средствата от структурните фондове.
Дейности: Дейност 1: «Стимулиране на членовете на екипа, пряко отговорни за изпълнението на СРИП с конкретен бенефициент МИЕТ»
дейност 3 «Дейности за информация и публичност»
дейност 4 «Извършване на независим финансов одит по проекта»
«Разработване и изпълнение на програми за обучение»
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 195 583 BGN
Общ бюджет: 97 539 BGN
БФП: 97 539 BGN
Общо изплатени средства: 107 364 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 97 539 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 68 454 BGN
2013 0 BGN
2014 38 910 BGN
2015 0 BGN
107 364 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 82 908 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 58 186 BGN
2013 0 BGN
2014 33 074 BGN
2015 0 BGN
91 260 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 631 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 268 BGN
2013 0 BGN
2014 5 837 BGN
2015 0 BGN
16 105 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Публични събития за популяризиране на СРИП на МИЕТ по ОПРР
Индикатор 2 Материално стимулирани служители на МИЕТ по ОПРР
Индикатор 3 Организирани и проведени специализирани обучения за експерти от СРИП на МИЕТ по ОПРР
Индикатор 4 Обучени служители на МИЕТ по ОПРР
Индикатор 5 Обучен екип на СРИП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз