Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0017-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/038
Наименование: Трансмариска - древното начало на Тутракан
Бенефициент: Община Тутракан
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 25.04.2012
Дата на приключване: 17.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Тутракан
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящето проектно предложение е да допринесе за икономическата диверсификация на община Тутракан посредством развитие на туристическия потенциал на региона чрез изграждане и маркетинг на високо конкурентен и устойчив интегриран туристически продукт с висока добавена стойност, разработен върху два от най-значимите на национално равнище обекти, а именно античният кастел „Трансмариска” и селището „Рибарска махала”.
Дейности: дейност 1 Управление на проекта
дейност 2 Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители по проекта
дейност 3 Консервация, реставрация и експониране на кули и крепостна стена
дейност 4 Разработване и изграждане на художествено-архитектурна ансамблирана система „Звук и Светлина” за осветление на паметници в гр. Тутракан
дейност 5 Възстановяване на автентичния вид на 5 /пет/ къщи от „Рибарска махала”
дейност 6 Благоустрояване на обект „Рибарска махала”
дейност 7 Доставка на съоръжения и оборудване
дейност 8 Надзор по време на строителството
дейност 9 Обучение на нови служители по професия „Аниматор в туризма
дейност 10 Създаване на видео разказ и изобразителен разказ за посетителски център и Етнографска къща „Битът на рибаря
дейност 11 Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности
дейност 13 Публичност и визуализация
дейност 14 Одит
Дейност 12 Сформиране на мрежа на заинтересованите лица за разгръщане на туристическия потенциал на интегрирания продукт
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 416 727 BGN
Общ бюджет: 2 256 307 BGN
БФП: 1 903 595 BGN
Общо изплатени средства: 1 740 626 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 903 595 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 932 192 BGN
2014 808 435 BGN
2015 0 BGN
1 740 626 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 618 056 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 792 363 BGN
2014 687 169 BGN
2015 0 BGN
1 479 533 BGN
В т.ч. Национално финансиране 285 539 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 139 829 BGN
2014 121 265 BGN
2015 0 BGN
261 094 BGN
Финансиране от бенефициента 481 878 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 7 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта
Индикатор 8 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз