Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.05-0001-C0001
Номер на проект: K11-22-1
Наименование: Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в българската държавна администрация чрез обучение в обучителни институции на страните-членки на Европейския съюз
Бенефициент: Институт по публична интеграция и европейска интеграция
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 03.04.2012
Начална дата: 19.04.2012
Дата на приключване: 19.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Изграждане на добре работеща държавна администрация с високо ниво на компетентност на служителите за осигуряване на качествено и своевременно предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса.
Дейности: Дейност 1 Подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжни процедури по ЗОП за изпълнение на дейностите по информация и публичност и по одит на проекта. В рамките на проекта ще се подготви тръжна документация и ще се проведат процедури по ЗОП за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите по информация и публичност и по одит на проекта.
Дейност 2 Специализирано обучение на групи служители на експертна длъжност от държавната администрация по въпросите на публичната администрация в обучителни институции на страните-членки на ЕС, с които ИПА има сключени споразумения за сътрудничество Тази дейност ще обхваща следните поддейности: • Избор на обучителни институции в страни-членки на ЕС. • Уточняване на курсовете за обучение с обучителни институции в страни-членки на ЕС. • Подбор на служители, които да бъдат обучавани като се прилагат предварително определени критерии. • Организиране на пътуването и престоя на обучаемите. • Организиране и провеждане на обучението. • Изготвяне на доклад за резултатите от обучението.
Дейност 3 Специализирано обучение на групи служители на експертна длъжност от държавната администрация за приложение на европейските принципи за добро управление и добри практики в административната дейност в обучителни институции на страните-членки Тази дейност ще обхваща следните поддейности: • Избор на обучителни институции в страни-членки на ЕС. • Уточняване на курсовете за обучение с обучителните институции в страни-членки на ЕС. • Подбор на служители, които да бъдат обучавани като се прилагат предварително определени критерии. • Организиране на пътуването и престоя на обучаемите. • Организиране и провеждане на обучението. • Изготвяне на доклад за резултатите от обучението.
Дейност 4 Индивидуално и групово обучение на служители на висока експертна длъжност в държавната администрация за приложение на европейските принципи за добро управление и добри практики в административната дейност в избрани курсове от каталозите на Тази дейност ще обхваща следните поддейности: • Избор на курсове по каталози на определени обучителни институции. • Подбор на служители, които да бъдат обучавани. • Организиране на пътуването и престоя на обучаемите. • Организиране и провеждане на обучението. • Изготвяне на доклад за резултатите от обучението.
Дейност 5 Обучение на групи служители на експертни и ръководни длъжности в държавната администрация за придобиване на специализирани чуждоезикови умения в обучителни институции на страните-членки на ЕС, с които ИПА има сключени споразумения за сътру Тази дейност ще обхваща следните поддейности: • Избор на обучителни институции в страни-членки на ЕС. • Подбор на служители, които да бъдат обучавани. • Организиране на пътуването и престоя на обучаемите. • Организиране и провеждане на обучението. • Изготвяне на доклад за резултатите от обучението.
Дейност 6 Обучение на групи ръководни служители от държавната администрация за усъвършенстване на ръководните им умения и на индивидуалния им потенциал за развитие в обучителни институции на страните-членки на ЕС, с които ИПА има сключени споразумен Тази дейност ще обхваща следните поддейности: • Избор на обучителни институции в страни-членки на ЕС. • Уточняване на курсовете за обучение с обучителни институции в страни-членки на ЕС. • Подбор на служители, които да бъдат обучавани като се прилагат предварително определени критерии. • Организиране на пътуването и престоя на обучаемите. • Организиране и провеждане на обучението. • Изготвяне на доклад за резултатите от обучението.
Дейност 7 Обучение на групи висши ръководни служители от държавната администрация за усъвършенстване на ръководните им умения в обучителни институции на страните-членки на ЕС, с които ИПА има сключени споразумения за сътрудничество. Тази дейност ще обхваща следните поддейности: • Уточняване на потребностите от обучение на главните секретари на централни и областни администрации и секретари на общински администрации. • Избор на обучителни институции в страни-членки на ЕС. • Уточняване на курсовете за обучение с обучителните институции в страни-членки на ЕС. • Подбор на служители, които да бъдат обучавани като се прилагат предварително определени критерии. • Организиране на пътуването и престоя на обучаемите. • Организиране и провеждане на обучението. • Изготвяне на доклад за резултатите от обучението.
Дейност 8 Индивидуално и групово обучение на висши ръководни служители и служители на високи експертни длъжности от държавната администрация за усъвършенстване на ръководните им умения в избрани курсове от каталозите на обучителни институции на стра Тази дейност ще обхваща следните поддейности: • Уточняване на областите, в които трябва да се проведе обучението. • Подбор на служители, които да бъдат обучавани като се прилагат предварително определени критерии. • Организиране на пътуването и престоя на обучаемите. • Организиране и провеждане на обучението. • Изготвяне на доклад за резултатите от обучението.
Дейност 9 Дейности за информация и публичност Тази дейност ще съдържа следните поддейности: • Провеждане на 2 конференции. • Изготвяне и отпечатване на информационни материали за разпостранение по време на конференциите. • Изготвяне и отпечатване на брошура с резултатите и постиженията по проекта на български и английски език. • Изготвяне на предметни рекламни материали, популяризиращи проекта.
Дейност 10 Дейност за провеждане на одит на проекта Ще се правят периодични одити, както и цялостен одит на проведените дейности по проекта и направените разходи, и ще се изготвят одитни доклади. Дейността ще гарантира правилното изразходване на средствата по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 843 241 BGN
Общ бюджет: 5 805 369 BGN
БФП: 5 805 369 BGN
Общо изплатени средства: 5 805 369 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 805 369 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 968 648 BGN
2013 4 643 326 BGN
2014 - 806 606 BGN
2015 0 BGN
5 805 369 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 934 563 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 673 351 BGN
2013 3 946 827 BGN
2014 - 685 615 BGN
2015 0 BGN
4 934 563 BGN
В т.ч. Национално финансиране 870 805 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 295 297 BGN
2013 696 499 BGN
2014 - 120 991 BGN
2015 0 BGN
870 805 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Брой изготвени документи
Индикатор 2 По Дейност 1 - Брой подписани договори с изпълнители по проекта
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой на проведените процедури
Индикатор 4 По Дейност 2 - Брой обучени служители
Индикатор 5 По Дейност 2 - Брой обучени жени
Индикатор 6 По Дейност 3 - Брой обучени служители по Дейност 3
Индикатор 7 По Дейност 3 - Брой обучени жени по Дейност 3
Индикатор 8 По Дейност 4 - Брой обучени служители по Дейност 4
Индикатор 9 По Дейност 4 - Брой обучени жени по Дейност 4
Индикатор 10 По Дейност 5 - Брой обучени служители по Дейност 5
Индикатор 11 По Дейност 5 - Брой обучени жени по Дейност 5
Индикатор 12 По Дейност 6 - Брой обучени служители по Дейност 6
Индикатор 13 По Дейност 6 - Брой обучени жени по Дейност 6
Индикатор 14 По Дейност 7 - Брой обучени служители по Дейност 7
Индикатор 15 По Дейност 7 - Брой обучени жени по Дейност 7
Индикатор 16 По Дейност 8 - Брой обучени служители по Дейност 8
Индикатор 17 По Дейност 8 - Брой обучени жени по Дейност 8
Индикатор 18 По Дейност 9 - Брой проведени конференции
Индикатор 19 По Дейност 9 - Брой от отпечатани информационни материали
Индикатор 20 По Дейност 9 - Брой отпечатани брошури
Индикатор 21 По Дейност 9 - Брой осигурени предметни рекламни материали
Индикатор 22 По Дейност 10 - Предадени междинни одитни доклади и окончателен одитен доклад
Индикатор 23 По Дейност 10 - Осигуряване на одитна пътека


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз