Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.3.01-0012-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.3-01/2008/001-11-05
Наименование: Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.02.2012
Начална дата: 09.04.2012
Дата на приключване: 09.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да повиши ефективността и ефикасността от маркетинговите дейности и рекламата на национално ниво за насърчаване на вътрешния туризъм в България чрез подготовка и реализиране на комплексна и интегрирана маркетингова и рекламна програма, подкрепяща диверсификацията на туристическите продукти, намаляване на сезонността и териториалната концентрация на туризма
Дейности: Дейност 9 Независим финансов одит
Дейност 3 Анализ за причините за пътуванията на българи в чужбина и в страната
Дейност 4 Интегрирана комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм
Дейност 7 Мониторинг на ефективността от маркетинговите дейности по проекта
Дейност 1- Организация и управление на проекта
Дейност 2 Изготвяне на документация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
Дейност 5 Организиране на журналистически турове към провежданите в страната изложения с основна насоченост популяризиране на българските туристически дестинации за български туристи
Дейност 8 Дейности за визуализация и публичност
Дейност 6 Разработване на наръчник ”Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите” и информационни материали и провеждане на информационни семинари
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 150 000 BGN
Общ бюджет: 2 457 392 BGN
БФП: 2 457 392 BGN
Общо изплатени средства: 2 280 281 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 457 392 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 523 017 BGN
2015 1 757 265 BGN
2 280 281 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 088 783 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 444 564 BGN
2015 1 493 675 BGN
1 938 239 BGN
В т.ч. Национално финансиране 368 609 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 78 453 BGN
2015 263 590 BGN
342 042 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 2 брой подкрепени национални програми за маркетинг и реклама и проекти за развитие на продукти и маркетинг на дестинациите
Индикатор 3 (Д) Заетост на легловата база (2)
Индикатор 4 (Д) Допълнителни нощувки на българи в страната (2)
Индикатор 5 (Д) Трансформирани пътувания в чужбина с цел почивка в пътувания в България
Индикатор 6 (Д) Удовлетвореност на българските туристи от туристическите услуги (2)
Индикатор 7 (Д) Изготвен и популяризиран анализ за причините (мотивите) за пътуванията на българи в чужбина и в страната
Индикатор 8 (Д) Разработена и осъществена комуникационна кампания на вътрешния пазар (2)
Индикатор 9 (Д) Изготвена програмата за насърчаване на пътуванията на български граждани в България до 2014 г.
Индикатор 10 (Д) Излъчвано телевизионно предаване, специално създадено и насочено към ефективно създаване и утвърждаване на позитивен имидж за страната и насърчаване на вътрешния туризъм
Индикатор 11 (Д) Излъчена телевизионна рубрика по национална телевизия за насърчаване на вътрешния туризъм
Индикатор 12 (Д) Заснети филми/клипа за насърчаване на вътрешния туризъм
Индикатор 13 (Д) Проведени журналистически тура (тематични пътувания за представяне на специализирани форми на туризъм)
Индикатор 14 (Д) Излъчени рекламни спотове по 3 национални ефирни телевизии (с излъчване на заснети филма/клипа за България)
Индикатор 15 (Д) Публикувани информационни материали в специализирани списания и национални печатни издания специализирани статии/пътеписи
Индикатор 16 (Д) Публикувани рекламни карета в интернет издания (интернет реклама)
Индикатор 17 (Д) Изготвени и монтирани тематични билборда разположени на възлови места в 6-те големи града на България (София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора) и по републиканската пътна мрежа
Индикатор 18 (Д) Изготвени информационни материали за туристическия бизнес, НПО и общини
Индикатор 19 (Д) Участие на представители на туристическия бизнес, НПО и общини в България в информационни семинари (2)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз