Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.5.01-0002-C0001
Номер на проект: 10-25-2
Наименование: Модерно управление на човешките ресурси в Община Казанлък
Бенефициент: Община Казанлък
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2011
Начална дата: 17.04.2012
Дата на приключване: 17.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване капацитета на общинска администрация Казанлък в областта на управлението на човешките ресурси чрез използване на опит и добри практики в местните администрации в други държави членки на ЕС.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1. Организация и управление на проекта. Назначаване на екип: Кмета назначава екип за управление на проекта: Ръководител, координатор, счетоводител, технически сътрудник. Администриране на проекта: Екипът управлява проекта, подготвя, събира и съхранява цялата документация във връзка с проекта в съответствие с разпоредбите на договора за безвъзмездна помощ и процедурите по СФУК в Община Казанлък. Екипът координира работата по дейностите. Организира провеждане на процедури за избор на изпълнители. Вътрешен мониторинг и контрол: Екипът осъществява вътрешен мониторинг и контрол в съответствие с процедури по СФУК в Община Казанлък и изискванията на договора за безвъзмездна финансова помощ.
ДЕЙНОСТ 2. Изготвяне на тръжна документация и задания Изпълнител изготвя техническо задание и документация за процедура за избор на изпълнител за изпълнение на комплекс от дейности (Анализ на ефективността на управлението на човешките ресурси в Община Казанлък; Проучване на добри практики в 3 страни от ЕС; Разработване на система за управление и контрол на човешките ресурси; Обучение на целевите групи; Организация и провеждане на Кръгла маса). Документацията се синхронизира с изискванията на Договарящия орган и се утвърждава.
ДЕЙНОСТ 3. Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители Екипът организира и провежда процедури по реда на ЗОП/НВМОП за избор на изпълнител за: 1. Изготвяне на тръжна документация и задание; 2. Изпълнение на комплекс от дейности (Анализ на ефективността на управлението на човешките ресурси в Община Казанлък; Проучване на добри практики в 3 страни от ЕС; Разработване на система за управление и контрол на човешките ресурси; Обучение на целевите групи; Организация и провеждане на Кръгла маса); 3.Изготвяне на материали за информация и публичност; 4.Пред печат, печат и разпространение на материали от дейности по проекта; 5.Превод на печатни документи и информация по проекта от/на унгарски, френски, немски и английски език; 6.Одит на проекта. За всяка процедура Бенефициентът назначава комисия. Процедурите се съгласуват с Договарящия орган. С всеки изпълнител се сключва договор, който се регистрира в регистрите на бенефициента.
ДЕЙНОСТ 4. Извършване на анализ на ефективността на управлението на човешките ресурси в Община Казанлък. Избран изпълнител извършва Анализ на ефективността на управлението на човешките ресурси в Община Казанлък в следните направления: Действаща нормативна база в областта на управлението на човешките ресурси, установяване на силните и слабите страни в управлението на човешките ресурси, ниво и качество на взаимодействие между звената на общинска администрация, анализ на степента на познаване, спазване и използване на установените процедури и процеси при управление на човешките ресурси, установяване на потребностите от обучение сред служителите, капацитет на общинска администрация за формиране и прилагане на политики за ефективно управление на човешките ресурси, функционален анализ на администрацията. Изпълнителят изготвя Доклад по отделните направления, който включва изводи и препоръки по всяко отделно направление, както и конкретни предложения за подобряване управлението на човешките ресурси. Докладът ще се придружава от Предварителна оценка на въздействието, както и от План с конкретни административни и организационни мерки с цел постигане на модерно управление на човешките ресурси в Община Казанлък. След утвърждаване от страна на Бенефициента, Докладът и Планът се отпечатват и разпространяват сред целевите групи (тираж 500 броя, книжка с обем 100 стр., формат А4, печат в 3 цвята на гланцирана хартия на български език).
ДЕЙНОСТ 5. Проучване на добри практики в общини от три държави членки на ЕС (Унгария, Франция и Германия) Избран изпълнител прави предварително проучване и идентифицира подходящи добри практики в община Надканижа (Унгария), и в градове в Германия и Франция. След това изготвя конкретно предложение за проучване на място на минимум 6 добри практики (примерни области: процес на планиране на човешките ресурси в местната администрация; набиране и подбор на служители; атестиране на общинските служители; кариерно развитие и формиране на трудовото възнаграждения на общинските служители; организация на обучението на общинските служители; отчетност и контрол на разходите за трудови възнаграждение). След одобрение от Бенефициента, изпълнителят изготвя подробна програма по място, дати, лица за срещи и др. във връзка с пребиваването и проучването на място. Организира по едно групово пътуване до Унгария, Франция и Германия, всяко с продължителност от 6 дни, от които 2 дни за пътуване и 4 дни за проучване на добри практики на място. Всяко пътуване е за група от 12 души от целевите групи от Казанлък. Изпълнителят осигурява водач и преводач на групата за времето на пътуване и пребиваване в чужбина. Програмата в Унгария се реализира съвместно с до 10 души от целевата група от община Надканижа. Общо в проучванията се включват поне 20 различни представители. Изпълнителят обезпечава транспорт, медицински застраховки, настаняване, храна и др. съгласно програмата за пребиваване. След приключване на проучването на място изпълнителят изготвя доклад. Утвърдените от Бенефициента доклади се превеждат на унгарски, френски, немски и английски език и се публикуват на Интернет страницата на Община Казанлък. Докладите се събират в многоезичен сборник с проучени добри практики и се отпечатват (тираж 500 броя, книжка с обем 200 страници, формат А5, трицветен печат на гланцирана хартия) и се разпространяват в Община Казанлък, община Надканижа (Унгария) в други общини в страната и в страните от ЕС. Материали от проучените добри практики се превеждат на български език и се разпространяват в Казанлък.
ДЕЙНОСТ 6. Разработване на система за управление и контрол на човешките ресурси, включваща изготвяне на 9 нови нормативни документа и актуализиране на 4 съществуващи. На база утвърденият Доклад от Анализ на ефективността на управлението на човешките ресурси в Община Казанлък, Предварителната оценка на въздействието и План с административни и организационни мерки, Изпълнител разработва система от следните нормативни документи за управление и контрол на човешките ресурси: Процедура по планиране на човешките ресурси в Община Казанлък; Процедура по проектиране на длъжностите в общинска администрация; Процедура по набиране и подбор на общински служители; Процедура по назначаване на общински служители; Процедура по въвеждане в длъжност на новоназначени общински служители; Актуализирана Процедура по атестиране на общински служители; Процедура по планиране и организиране обучението на общински служители; Процедура за повишаване в длъжност на общински служители; Актуализирани вътрешни правила за формиране на трудовите възнаграждения на общинските служители; Актуализиран Етичен кодекс за поведение на служителите от общинска администрация; Процедура за прекратяване на служебни и трудови правоотношения в общинска администрация; Процедура за документооборота по управление на човешките ресурси; Актуализирана Процедура за осъществяване на контрол за законосъобразност и ефективност при извършване на разходи за допълнителни възнаграждения и извънреден труд. Тази система от нормативни документи ще създаде правила за по-ефективно и прозрачно управление на човешките ресурси в Община Казанлък. Изпълнителят предлага проектите на нормативни документи за обсъждане и утвърждаване от страна на Бенефициента. Утвърдените документи се отпечатват и разпространяват сред целевите групи от Казанлък и общини от страната.
ДЕЙНОСТ 7. Обучения на целевите групи Избран изпълнител организира и провежда 3 обучения за целевите групи, всяко с продължителност 3 дни, като първото е за 30 души в смесена група от целевите групи на кандидата (20 души) и партньора (10 души), а второто и третото са за по 70 души всяко – служители на общинска администрация Казанлък. Общо в трите обучения се обучават 170 души представители на целевите групи. За всяко провеждано обучение се издават заповеди за командировка – една за представителите на кандидата и една за представителите на партньора – община Надканижа. Представителите на Надканижа се командироват за 5 дни, включително 2 дни за пътуване и 3 дни за провеждане на обучението. Обученията се провеждат по теми в областта на управлението на човешките ресурси и по постигнати резултати от дейности по проекта. Изпълнителят осигурява превод на живо от/на унгарски език и презентационни материали по обучението на български, унгарски и английски език за всеки участник. На всеки участник се издава сертификат за преминато обучение.
ДЕЙНОСТ 8. Организация и провеждане на Кръгла маса по проблемите на управлението на човешките ресурси в местната администрация Изпълнител организира и провежда Кръгла маса по проблемите на управлението на човешките ресурси в местната администрация. Кръглата маса ще се проведе в град Казанлък и ще бъде с продължителност от 2 дни. В нея ще се включат минимум 107 участници, от които 77 представители на целевите групи (16 ръководни служители от общинска администрация Казанлък, 19 кметове на населени места от общината, 37 общински служители и 5 представители на партньора – община Надканижа), както и други поне 30 участници, представители на местните власти от област Стара Загора, Регионална Асоциация на Общини „Тракия”, НСОРБ, институции, сдружения и др. За участниците от Надканижа ще бъдат издадени заповеди за командировка за 4 дни, включително 2 дни за пътуване и 2 дни за участие в Кръглата маса. Кръглата маса ще се проведе по теми от областта на управлението на човешките ресурси в местната администрация, както и за разпространение на постигнатите резултати и проучените добри европейски практики в рамките на изпълнението на дейностите по проекта. Изпълнителят осигурява превод на живо от/на унгарски език, както и презентационни материали на български, унгарски и английски език за всеки от участниците.
ДЕЙНОСТ 9. Реализация на мерки по информация и публичност по проекта Екипът спазва изискванията за осигуряване на информация и публичност по ОПАК. Изпълнител изготвя материали по публичност на проекта: Банери, Плакати, Баджове, Чанти за документи, Папки за документи, Бележници, USB памет, Химикалки, Брошура. Дейността се осъществява чрез събития, съобщения и рекламни материали. Дават се начална и заключителна пресконференции. Залите за мероприятия се визуализират с банери и знамена (национален флаг и флаг ЕС). В сградата на Община Казанлък се поставят разяснителни табели за проекта, при проучване на добри практики в сградата на домакина се поставя информационен плакат на проекта. Участниците в дейностите по проекта се визуализират с бадж, рекламни чанти за документи, папки, бележници, USB-памет, химикалки. Материалите се използват по време на пресконференциите, обученията, проучване на добри практики, провеждане на Кръгла маса и мероприятия във връзка с проекта. Съобщения за проекта се публикуват на сайта на кандидата и партньора, както и в пресата.
ДЕЙНОСТ 10. Одит на проекта Лицензиран одитор извършва окончателен одит на разходите и доказателствата за изпълнение на договора за безвъзмездна помощ и изготвя доклад от извършения одит.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 371 569 BGN
Общ бюджет: 239 407 BGN
БФП: 239 407 BGN
Общо изплатени средства: 239 407 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 239 407 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 74 314 BGN
2013 42 122 BGN
2014 122 972 BGN
2015 0 BGN
239 407 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 203 496 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 63 167 BGN
2013 35 804 BGN
2014 104 526 BGN
2015 0 BGN
203 496 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 147 BGN
2013 6 318 BGN
2014 18 446 BGN
2015 0 BGN
35 911 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Постигнати резултати
Индикатор 2 По Дейност 1 - Броя приети отчети за напредък
Индикатор 3 По Дейност 2 - Утвърдена тръжна документация и техническо задание за избор на изпълнител по реда на ЗОП
Индикатор 4 По Дейност 3 - Броя проведени процедури по реда на ЗОП/НВМОП
Индикатор 5 По Дейност 3 - Броя сключени договори за възлагане по реда на ЗОП/НВМОП
Индикатор 6 По Дейност 4 - Брой утвърден доклад от анализ на ситуацията
Индикатор 7 По Дейност 4 - Брой утвърден план с мерки
Индикатор 8 По Дейност 4 - Брой утвърдена предварителна оценка на въздействието
Индикатор 9 По Дейност 4 - Брой печатно издание на утвърдените документи, разпространено в тираж 500 екз.
Индикатор 10 По Дейност 5 - Броя проучени добри практики в областта на доброто управление
Индикатор 11 По Дейност 5 - Броя страни от ЕС, посетени с цел проучване на добри практики
Индикатор 12 По Дейност 5 - Души от целевите групи участвали в проучване на добри практики
Индикатор 13 По Дейност 5 - Брой сборник с добри практики е разпространен в тираж 500 екз.
Индикатор 14 По Дейност 6 - Подобрена система за управление и контрол на човешките ресурси в Община Казанлък
Индикатор 15 По Дейност 6 - Нови нормативни документа
Индикатор 16 По Дейност 6 - Актуализирани нормативни документа в областта на УЧР
Индикатор 17 По Дейност 7 - Повишен капацитет на органите на местната власт и общинска администрация в Община Казанлък
Индикатор 18 По Дейност 7 - Души обучени в областта на УЧР
Индикатор 19 По Дейност 7 - Проведени групови обучения в областта на УЧР
Индикатор 20 По Дейност 8 - Подобрено взаимодействие между заинтересованите страни
Индикатор 21 По Дейност 8 - Представители на целевите групи, местни власти, организации и сдружения взели участие в Кръглата маса
Индикатор 22 По Дейност 9 - Дадена публичност на източниците на финансиране и проекта
Индикатор 23 По Дейност 9 - Проведени пресконференции
Индикатор 24 По Дейносъ 9 - Публикувани съобщения
Индикатор 25 По Дейност 9 - Разпространена брошура за проекта
Индикатор 26 По Дейност 10 - Извършен одит на проекта
Индикатор 27 По Дейност 10 - Изготвен одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз