Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0054-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/067-02
Наименование: Подобряване на образователната инфраструктура в община Кочериново
Бенефициент: Община Кочериново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 10.04.2012
Дата на приключване: 10.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кочериново
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в Община Кочериново" е : Да осигури рентабилна образователна инфраструктура с висока енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво развитието на Община Кочериново.
Дейности: Етап I. дейност 1 Организация работата на Екипа за управление на проекта
Етап I. дейност 2 Запознаване на обществеността със същността на проекта
Етап I. дейност 3 Провеждане на процедури за избор на изпълнители на проектните дейности
Етап I. дейност 4 Отчет за изпълнението на дейностите по първи етап от проекта
Етап II. дейност 1 Изпълнение на енергоспестяващи мерки в СОУ „Христо Ботев”, гр. Кочериново
Етап II. дейност 2 Дейности по визуализация и мониторинг на проекта
Етап II. дейност 3 Окончателно отчитане на дейностите по проекта и одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 657 719 BGN
Общ бюджет: 423 874 BGN
БФП: 372 275 BGN
Общо изплатени средства: 316 434 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 372 275 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 115 583 BGN
2014 200 851 BGN
2015 0 BGN
316 434 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 316 434 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 115 583 BGN
2014 200 851 BGN
2015 0 BGN
316 434 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 841 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 52 035 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз