Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0048-C0001
Номер на проект: ESF-1107-05-10003
Наименование: Да вземем живота си в свои ръце
Бенефициент: Фондация „Рома-Лом” - Лом
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 20.04.2012
Дата на приключване: 09.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Лом
Описание
Описание на проекта: повишаване на икономическата активност и интеграция на уязвимите, неактивните и обезкуражените лица на пазара на труда, както и повишаване конкурентоспособността на тези лица, с фокус върху нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните работници, удължаване на активната им трудова дейност и създаване на условия за трайна заетост чрез придобиване на нова или повишаване на вече съществуваща квалификация.
Дейности: 6. Обучение –ключови компетенции Обучение на целевата група по ключови компетенции – английски език и компютърна грамотност.
1. Управление и мониторинг. В рамките на тази дейност ще бъде формиран екипа по проекта и ще бъдат разпределени всички ангажименти и отговорности, ще бъдат формулирани плановете за работа и системите за вътрешен контрол.
4. Подготовка на тръжна документация и извършване на тръжните процедури за избиране на подизпълнители. В рамките на тази дейност ще бъдат проведени всички процедури свързани с подбора на подизпълнители за обезпечаване на проекта и неговите дейности. Ще се подготви необходимата тръжна документация съгласно изискванията. В рамките на тази дейност ще се организират тръжни процедури за избор на доставчици на необходимите материали и консумативи необходими за реализацията на дейностите, и обученията.
2. Мотивационно обучение. След като бъдат подбрани от водещата организация чрез пециален инструментриум и методика разработени в рамките на Дейност 1, идентифицираните обезкуражените лица сред маргинализираните общности ще бъдат насочени за мотивационно обучение, за регистрация в Дирекции „Бюро по труда” и включване в програми за обучение и осигуряване на заетост.
8. Предоставяне на посреднически услуги Предивдената дейност ще се изпълнява от посредници в Дирекция „Бюро по труда”, които ще могат да разчитат на пълната подкрепа на екипа за изпълнение на проекта.
5. Професионално обучение по професия специалност „Озеленяване” Ще се проведе обучение на представителите на целевата група по специалност „Озеленител” - 560 уч. часа
9. Информиране и публичност Дейността ще даде инфорираност на обществото за дейностите на проекта, ще подпомогне набирането на целевата група, ще даде информация за ползите на проекта и ще осигури мултиплищиращ ефект на добрите практики създадени с изпълнението на проекта.
3. Разработване и адаптиране на обучителни курсове и програми За целите на проекта ще бъдат разработени и адаптирани обучителни курсове и програми, които да отговарят на потребностите и специфичните характеристики на избраната целева група. За целта ще бъдат използвани методисти които да адаптират обучителните програми на обучителната организация, партньор по проекта.
7. Осигуряване на възможност за стажуване Лицата, които са придобили квалификация по професия или част от професия, но нямат трудов стаж по тази професия, ще получат възможност за осигуряване на стаж по проекта. Партньорите по проекта ще осигурят възможността за стажуване в рамките на 3 месеца за лицата успешно преминали обучителните курсове. С лицата назначени за стаж във фирмите партньори ще бъдат сключени договори и ще им бъде изплащано месечно възнаграждение в рамките на допустимото по програмата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 172 873 BGN
Общ бюджет: 75 042 BGN
БФП: 75 042 BGN
Общо изплатени средства: 98 476 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 042 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 34 575 BGN
2013 69 415 BGN
2014 0 BGN
2015 - 5 513 BGN
98 476 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 786 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 388 BGN
2013 59 003 BGN
2014 0 BGN
2015 - 4 686 BGN
83 705 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 256 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 186 BGN
2013 10 412 BGN
2014 0 BGN
2015 - 827 BGN
14 771 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 3 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз