Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.6.02-0011-C0001
Номер на проект: 10-16-10
Наименование: Ефективност и качество за добро управление
Бенефициент: Община Троян
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.01.2012
Начална дата: 09.04.2012
Дата на приключване: 09.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Повишаване ефективността на управлението чрез прилагане на добри европейски практики в областта на оптимизиране на разходите по управление на публична собственост
Дейности: 1. Подготовка и провеждане на процедури по възлагане
2. Проучване и оценка на състоянието в двете администрации по прилагане на принципите на добро управление и ефективно разходване на бюджетни средства при управление на общински имоти
3. Работно посещение на експерти от община Троян в община Елванген за обмен на информация и практика при прилагане на принципите на добро управление и управлението на общински обекти
4. Провеждане на конференция “Доброто управление – гаранция за ефективност и ефикасност”
5. Предприемане на съвместни мерки за повишаване ефективността на управление на общински обекти
6. Обучително пътуване на експерти от община Троян в общината-партньор с цел тестване на инструкциите и усвояване на практически умения за управление на общински обекти
7. Дейности по информация и публичност
8. Управление и отчитане на проекта
9. Одит по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 331 138 BGN
Общ бюджет: 153 037 BGN
БФП: 153 037 BGN
Общо изплатени средства: 153 037 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 153 037 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 66 228 BGN
2013 86 810 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
153 037 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 130 082 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 56 294 BGN
2013 73 788 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
130 082 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 956 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 934 BGN
2013 13 021 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 956 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дейност 1: Проведени 5 процедури по НВМОП
Индикатор 2 Дейност 1: сключени договори с изпълнители
Индикатор 3 Дейност 2: Проведени 2 проучвания
Индикатор 4 Дейност 2: попълнени 80 анкетни карти от служители;
Индикатор 5 Дейност 2: разработен сравнителен анализ
Индикатор 6 Дейност 3: Проведено работно посещение за 16 участника
Индикатор 7 Дейност 3: проведен 1 информационен семинар
Индикатор 8 Дейност 3: обучени 36 участника
Индикатор 9 Дейност 3: разработен 1 обобщен доклад от посещението
Индикатор 10 Дейност 4: Проведена конференция с 35 участника
Индикатор 11 Дейност 4: създадена съвместна работна група с 10 участника
Индикатор 12 Дейност 4: брой идентифицирани добри практики
Индикатор 13 Дейност 4: 1 бр. доклад за работата на конференцията
Индикатор 14 Дейност 5: Разработен 1 бр. анализ и оценка на ефективността; разработени инструкции за работа и система за мониторинг
Индикатор 15 Дейност 5: работеща съвместна група и проведени минимум 5 онлайн сесии
Индикатор 16 Дейност 5: издадени 300 бр Ръководство на CD/DVD формат
Индикатор 17 Дейност 6: Проведено обучително пътуване
Индикатор 18 Дейност 6: обучени 6 български експерти;
Индикатор 19 Декност 6: проведено практическо обучение с не по-малко от 12 участника от двете страни;
Индикатор 20 Дейност 6: тествани инструкции и разработен доклад с предложения за практическо прилагане на инструкциите за работа
Индикатор 21 Дейност 7: Разработен план-график
Индикатор 22 Дейност 7: проведени 2 конференции с 70 участника
Индикатор 23 Дейност 7: попълнени 25 анкетни карти от граждани
Индикатор 24 Дейност 7: периодични печатни публикации – 8 бр
Индикатор 25 Дейност 7: публикации в електронии издания – 10 бр
Индикатор 26 Дейност 7: информации на интернет страниците на двете общини – 10 бр.
Индикатор 27 Дейност 7: изработени 2 бр. банери
Индикатор 28 Дейност 7: създадена и функционираща секция за проекта към интеренет страницата на община Троян;
Индикатор 29 Дейност 7: създадена английска версия на интернет страницата на община Троян
Индикатор 30 Дейност 8: Разработен и месечно актуализиран план-график за действие като механизъм за наблюдение и оценка
Индикатор 31 Дейност 8: брой разработени междинни и окончателни доклади до УО
Индикатор 32 Дейност 8: брой месечни отчети на членовете на екипа
Индикатор 33 Дейност 9: Разработени междинен и окончателен одиторски доклад и положителна оценка за изразходване на финансовата помощ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз