Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0023-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-22-64
Наименование: "Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр. Бургас, обл. Бургас"
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 28.02.2012
Начална дата: 03.04.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Цел на проекта: Настоящият инвестиционен проект предвижда основно цялостното изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в зона кв. Горно Езерово на агломерация Бургас, което ще доведе до включване на цялото население на жилищния квартал към съвременна канализационна мрежа и пълен обхват и пречистване на генерираните отпадъчни води от територията на целевия регион. Проектът прилага интегрирания подход при решаването на проблемите в областта на “водоснабдяването и канализацията” във водния сектор в целевия регион. От една страна, той дава приоритет на разделна схема на канализацията. От друга страна, операцията предвижда съпътстваща реконструкция на цялата водопроводна мрежа на квартала, което ще резултира в гарантиране качеството на доставяната питейна вода и ограничаване на загубите по водопреносната мрежа на зоната. С оглед реализирането на поставената основна цел: принос за повишаване дела на населението, включено към канализационната система в страната и за постигане на съответстви
Дейности: Одит
Строителство
Надзор по време на строителството
Техническа помощ
проучвания и проектиране
Публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ПЪТНО-СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА" ЕАД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 10 405 804 BGN
Общ бюджет: 7 734 443 BGN
БФП: 7 437 670 BGN
Общо изплатени средства: 7 389 282 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 437 670 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 343 874 BGN
2013 1 038 384 BGN
2014 2 243 153 BGN
2015 763 872 BGN
7 389 282 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 968 450 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 675 099 BGN
2013 830 707 BGN
2014 1 794 523 BGN
2015 611 097 BGN
5 911 426 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 469 220 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 668 775 BGN
2013 207 677 BGN
2014 448 631 BGN
2015 152 774 BGN
1 477 856 BGN
Финансиране от бенефициента 2 363 850 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води
Индикатор 2 Изградени ПСОВ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз