Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.6.02-0067-C0001
Номер на проект: 10-16-48
Наименование: Укрепване на капацитета на МФ в областта на финансовите услуги и пазари
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.01.2012
Начална дата: 05.04.2012
Дата на приключване: 05.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Установяване на трайно сътрудничество за обмяна на опит с други държави-членки на ЕС по отношение организацията и провеждането на политики в сферата на финансовите услуги и пазари.
Дейности: Дейност 1 - Обмяна на опит с държавата-партньор в областта на доброто управление по отношение на финансовите услуги и пазари В рамките на тази дейност ще се изпълнят следните поддейности: •Експертно посещение в България от представители на държавата-партньор- посещение от страна на трима експерти от държавата-партньор в България - срещи с представители на МФ, надзорни органи и др •Работни посещения в държавата-партньор на ЕС от представители на МФ -Провеждане на 2 на брой работни посещения, едното от които по теми, свързани с финансовите услуги и пазари, а другото- с акцент върху държавните ценни книжа –провеждане на срещи с ръководители и експерти от министерството на финансите, при възможност представители на надзорните органи, организации на потребителите и др.; изнасяне на презентации от страна на приемащите страни относно: законодателната уредба в сектора, практическите аспекти на дейностите в МФ, взаимодействието със всички заинтересовани страни в съответната държава, организация на работата с Европейския съюз вкл. подготовка и представяне на национални позиции, транспониране на законодателството на ЕС, процедури по нарушение на законодателството на Съюза
Дейност 2 - Организиране на семинар на тема „Предизвикателства пред сектора „Финансови услуги и пазари” в ЕС: единна нова надзорна и регулаторна рамка и засилване на взаимодействието във финансовия сектор” Провеждане на двудневен семинар в България с лектори от България и страната-партньор и с участието на експерти от МФ, асоциации на банки и застрахователи, надзорници и др., последните само в качеството на заинтересовани страни. В семинара ще участват общо 40 души. Презентации на теми свързани с последните развития в ЕС по темите, свързани с финансовите услуги и пазари. Мерки за подобряване регулацията на финансовите пазари и укрепване на финансовата стабилност на ниво ЕС, както и на ниво държави-членки. Разглеждане на практически казуси, симулационни упражнения и др. Дейността ще се изпълнява съвместно с партньора
Дейност 3 - Провеждане на едномесечни стажове на служители от МФ в приемащата държава 4 на брой едномесечни стажа на служители от МФ в държавата-партньор. Пълноценно участие на командированите служители в работния процес
Дейност 4 - Дейности за информация и публичност Целта на дейността е по-задълбочено запознаване на отделни служители с модела на работа по отношение на финансовите услуги и пазари и установяване на трайни контакти от българска страна с тези държави. Подробно изучаване на вътрешните правила и процедури, както и на техниките, които се прилагат при водене на преговори в ЕС и транспониране на европейското законодателство във вътрешните актове. Подробно изучаване от страна на участниците на вътрешните правила и процедури на приемащата страна, както и на техниките, които се прилагат при водене на преговори в ЕС и транспониране на европейското законодателство във вътрешните актове.
Партньори
Партньори:
Министерство на финансите - Австрия
Изпълнители:
"Ка Ел Офис" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 112 526 BGN
Общ бюджет: 72 750 BGN
БФП: 72 750 BGN
Общо изплатени средства: 72 750 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 42 384 BGN
2013 30 366 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 750 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 837 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 026 BGN
2013 25 811 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 837 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 912 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 358 BGN
2013 4 555 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 912 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Брой проведени експертни посещения
Индикатор 2 По Дейност 1 - Брой изготвени доклади
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой работни посещения
Индикатор 4 По Дейност 2 - Проведен двудневен семинар с 40 участника
Индикатор 5 По Дейност 3 - Проведени броя стажове
Индикатор 6 По Дейност 4 - Проведено откриване с участието на 30 души
Индикатор 7 По Дейност 4 - Проведено закриване с участието на 30 участници
Индикатор 8 По Дейност 4 - Отпечатани информационни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз