Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.6.02-0043-C0001
Номер на проект: 10-16-28
Наименование: Практики на аутсорсинг - фактор за добро управление на общинските дейности
Бенефициент: Община Симитли
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.01.2012
Начална дата: 04.04.2012
Дата на приключване: 04.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на общинската администрация в Община Симитли чрез използване на опита и добрите практики на Община Монфалконе в областта на аутсорсинг на общинските дейности.
Дейности: Дейност 1: Проектен старт
Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на изпълнител
Дейност 3: Анализ на нормативната база в България по отношение на дейности, подлежащи на аутсорсинг
Дейност 4: Анализ на общинските дейности, подлежащи на аутсорсинг в община Симитли
Дейност 5: Проучване на механизми и практики за контрол на аутсорсвани дейности - механизми, чрез които общината да следи управлението на аутсорсваните дейности
Дейност 6: Проучване на добрите практики за аутсорсване на дейности на територията на България и ЕС
Дейност 7: Провеждане на териториално проучване на практиките в община Монфалконе (Италия)
Дейност 8: Обмен на експерти и провеждане на работни посещения
Дейност 9: Провеждане на кръгла маса „Добро управление на аутсорсинг – Публично частно партньорство за ефективност на общинските дейности и услуги”
Дейност 10: Проектен край
Дейност 11: Дейности за информираност и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 249 197 BGN
Общ бюджет: 198 228 BGN
БФП: 198 228 BGN
Общо изплатени средства: 198 228 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 198 228 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 49 839 BGN
2013 22 204 BGN
2014 126 185 BGN
2015 0 BGN
198 228 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 168 494 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 42 363 BGN
2013 18 873 BGN
2014 107 257 BGN
2015 0 BGN
168 494 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 476 BGN
2013 3 331 BGN
2014 18 928 BGN
2015 0 BGN
29 734 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дейност 1: Брой сключени граждански и трудови договори за управление на проекта
Индикатор 2 Дейност 1: Създадена организация за изпълнение на проекта
Индикатор 3 Дейност 2: Брой проведени тръжни процедури
Индикатор 4 Дейност 2: Брой сключени договори за изпълнение на проектните дейности
Индикатор 5 Дейност 3: Брой разработени анализи
Индикатор 6 Дейност 4: Брой разработени анализи
Индикатор 7 Дейност 4: Брой разработени финансови експертизи
Индикатор 8 Дейност 4: Брой идентифицирани общински дейности, подлежащи на аутсорсинг
Индикатор 9 Дейност 5: Брой проучени механизми и практики за контрол на аутсорсвани дейности
Индикатор 10 Дейност 6: Брой проучени и идентифицирани добри практики на територията на България
Индикатор 11 Дейност 6: Брой проучени и идентифицирани добри практики на територията на ЕС
Индикатор 12 Дейност 7: Брой трансферирани и идентифицирани добри практики
Индикатор 13 Дейност 7: Брой проведени срещи с представители на община Монфалконе
Индикатор 14 Дейност 7: Брой проведени срещи с представители на частния сектор в Монфалконе (Италия)
Индикатор 15 Дейност 8: Брой експерти, включени в сформираните експертни групи
Индикатор 16 Дейност 8: Брой проведени работни посещения
Индикатор 17 Дейност 8: Брой обобщи механизми за контрол, практики и политики на аутсорсинг
Индикатор 18 Дейност 8: Брой дефинирани предложение кои общински дейности могат да бъдат предоставени на външни изпълнители.
Индикатор 19 Дейност 9: Брой участници на кръглата маса (в т.ч. общини, НПО и представители на италианския партньор)
Индикатор 20 Дейност 10: Брой изготвени финални отчети
Индикатор 21 Дейност 10: Брой извършени независими финансови оценки
Индикатор 22 Дейности за информация и публичност: Брой проведени информационни събития
Индикатор 23 Дейности за информация и публичност: Брой информационни брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз