Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0012-C0001
Номер на проект: Д01-101/19.03.2012
Наименование: "Създаване и устойчиво развитие на нова институционална форма "Докторантска академия по стопански и управленски науки" (ДАСУН) за образователна, квалификационна и научна реализация на докторанти и млади учени в СУ "Св. Климент Охридски"
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 19.03.2012
Дата на приключване: 19.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Създаването на „Докторантска академия по стопански и управленски науки” на Софийски университет има за цел да подобри ефективността на системата за управление на докторантските практики и да повиши качеството на научните разработки, подготовката и реализацията на докторанти, млади учени, пост-докторанти и специализанти на Софийски университет работещи в областите на икономиката, стопанското и публичното управление чрез повишаване на управленската и икономическата им култура за внедряване на научни иновации в производството
Дейности: 12. Система за информиране на обществеността
11. Публикации в периодика и монографии
6. Консултации
7. Семинари
14. Заключителен етап на проекта
1. Приключване подготвителния етап на проекта
8.* Национални и международни докторантски школи и специализации
5. Лекции
3. Координация и управление на изпълнението
13. Мониторинг и контрол
4. Финансиране на стипендии за целевата група
10. Изследвания на терен и документални изследвания
9. Национални и международни конференции
2. Планиране на работната структура на дейността до работни пакети
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 596 180 BGN
Общ бюджет: 569 342 BGN
БФП: 569 342 BGN
Общо изплатени средства: 386 826 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 569 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 119 236 BGN
2013 191 893 BGN
2014 75 697 BGN
2015 0 BGN
386 826 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 483 940 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 101 351 BGN
2013 163 109 BGN
2014 64 343 BGN
2015 0 BGN
328 802 BGN
В т.ч. Национално финансиране 85 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 885 BGN
2013 28 784 BGN
2014 11 355 BGN
2015 0 BGN
58 024 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал
Индикатор 2 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, завършили в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз