Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0046-C0001
Номер на проект: Д01-103/19.03.2012
Наименование: "Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните химии"
Бенефициент: Технически университет - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 19.03.2012
Дата на приключване: 19.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията и повишаване на мотивацията на докторантите за научно-изследователска работа в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии; Развитие на научния потенциал в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии чрез създаване на възможности за повишаване на квалификацията на млади учени и постдокторанти.
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 Организиране и провеждане на програми за обучение и повишаване на квалификацията докторантите, постдокторантите и младите учени, с участие на специалисти от съответната област
Подготовка и изпълнение на дейност 2.1 Подкрепа за подготовката на дисертационния труд чрез достъп до специализирана научна апаратура и оборудване и чрез привличане на външни консултанти за експерти.
Подготовка и изпълнение на дейност 2.2 Участие в международни научни конференции и семинари, участие в научно-изследователска и експериментална дейност във водещи университети, научни центрове, лаборатории и индустриални предприятия.
Подготовка и изпълнение на дейност 2.3 Подкрепа за научни публикации, като част от подготовката на докторанта.
Подготовка и изпълнение на дейност 2.4 Предоставяне на допълнителни средства на докторанти в рамките на нови и започнали вече докторски програми за осъществяване на научни цели и задачи.
Подготовка и изпълнение на дейност 3.1 Развитие на научния потенциал на постдокторантите и младите учени в международна среда: научен обмен, участие в работни срещи, семинари, конференции и конгреси.
Подготовка и изпълнение на дейност 3.2 Подкрепа за провеждането на научни изследвания, свързани с повишаване на научния потенциал; програми, подкрепящи създаването на връзки между публични научни и частни структури за трансфер на знания.
Подготовка и изпълнение на дейност 3.3 Осигуряване на достъп до научни съоръжения и специализирана апаратура, бази данни и библиотеки, осигуряване на възможност за прилагане и използване на специализиран софтуер в дейността на младите учени и постдокторантите.
Подготовка и изпълнение на дейност 3.4 Подпомагане професиналното развитие на постдокторантите и младите учени чрез финансова подкрепа на научните публикации
Подготовка и изпълнение на дейност 4 Подобряване на научната инфраструктура
Подготовка и изпълнение на дейност 5 Организация и управление на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 6* Планиране, подготовка и изпълнение на процедурите по ЗОП
Подготовка и изпълнение на дейност 7 Публичност на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Кооперация "Панда"
ПАН ТУРС ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 429 449 BGN
Общ бюджет: 307 733 BGN
БФП: 307 733 BGN
Общо изплатени средства: 307 733 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 307 733 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 85 890 BGN
2013 85 809 BGN
2014 134 899 BGN
2015 1 135 BGN
307 733 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 261 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 73 006 BGN
2013 72 937 BGN
2014 114 664 BGN
2015 965 BGN
261 573 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 160 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 883 BGN
2013 12 871 BGN
2014 20 235 BGN
2015 170 BGN
46 160 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал
Индикатор 2 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, завършили в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз