Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0029-C0001
Номер на проект: ESF-1107-08-01003
Наименование: Интегриране на представители на уязвимите групи на пазара на труда на територията на 4-ри общини: Разлог, Банско, Белица и Якоруда
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел "Местна агенция за икономическо развитие - Разлог"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 29.03.2012
Дата на приключване: 01.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Разлог
Описание
Описание на проекта: Повишаване на икономическата активност и интеграция на уязвимите групи и неактивните лица на пазара на труда чрез предоставяне на обучение. Повишаване конкурентноспособността на тези лица, с фокус нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните лица, удължаване на активната им трудова дейност и създаване на условия за трайна заетост чрез придобиване на нова квалификация.
Дейности: Дейност 1: Начална организационна среща на ВО и партньорите Организационната среща на ВО и партньорите ще се проведе през 1-ви месец на проекта в залата на БЦ Места с участието на екипа по проекта, представители на партньорите, преподавателски състав, експерт-анализатор, оперативен асистент, представители на дирекция „БТ”, гр. Разлог.
Дейност 2: Идентифициране на обезкуражените лица сред маргинализираните общности на територията на общините: Разлог, Банско, Белица и Якоруда В началото на проекта ще бъде проведено проучване с цел идентифициране на всички обезкуражени лица на територията на Разлог, Банско, Белица и Якоруда. Експерт-анализаторът и оперативният асистент ще идентифицират обезкуражените лица, чрез разработване на адекватна методология за извършване на идентификацията - събиране на първична информация относно всеки бенефициент: въвеждащ разговор с всеки бенефициент, индивидуални качества, притежавана квалификация, професионален опит, нагласа за работа, самооценка, очаквана реализация, желание за включване в обучение, наличие на пречки и ограничения и т.н. Разработване на въпросници и предоставяне на въпросници на обезкуражените лица, анализ и систематизиране на резултатите от въпросниците.
Дейност 3: Мотивационно обучение за обезкуражените лица - Обучение за работа с неактивни лица и включването им в заетост. - Информиране на неактивни и обезкуражени лица относно услугите, предлагани от бюрата по труда, правата и задълженията на безработните и заетите и мотивиране за регистриране в Бюрата по труда. - Информиране и консултиране на неактивни и обезкуражени лица, желаещи да работят, относно възможностите за устройване на работа. Обучението ще се извършва от служители в съответната дирекция „Бюро по труда”. Паралелно с провеждането на мотивационното обучение ще се направи изследване и анализ на потребностите на безработните. Изследване на мотивацията на безработните. Планирано е разработване и адаптиране на специални обучителни курсове и програми.
Дейност 4: Обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия „Готвач”, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” Център за професионално обучение към СОПД «МАИР-Разлог» ще проведе обучение за придобиване на професионална квалификация по Рамкова програма „Б”, втора степен на професионална квалификация - 2 групи по 10 лица – 20, по професионално направление «Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг», код 811, професия «Готвач» код 811070, специалност «Производство на кулинарни изделия и напитки» код 8110701.
Дейност 5: Обучение по Ключова компетентност 4 - Дигитална компетентност - Работа с основни текстообработващи програми Обучение на 2 групи по 10 участника, подбрани на база, успех, мотивация и потенциал за професионално развитие сред придобилите втора степен на професионална квалификация по професия „Готвач”. Срокът на обучение е 2 седмици, 60 учебни часа, от които 24 теория и 36 практика. Всеки бенефициент ще се обучава на самостоятелно компютърно оборудвано работно място. Обучението по компютърна грамотност ще се проведе в специализирана компютърна зала в БЦ „Места”, гр.Разлог.
Дейност 6: Осигуряване на стажуване при работодател за срок от 3 месеца За лицата, успешно завършили квалификационно обучение и придобили професия „Готвач” ще бъде осигурено придобиване на ценен първи професионален опит, чрез стажуване по специалността, при работодател за период от 3 месеца.
Дейност 7: Предоставяне на посреднически услуги за намиране на работа на лицата, преминали мотивационно обучение Под ръководството на Дирекция „БТ”, гр. Разлог ще бъдат предоставетни посреднически услуги на 8 лица от целевата група по проекта, преминали мотивационно обучение.
Дейност 8: Дейности за информиране и публичност За информиране на общността се предвиждат: 2 тематични прес-съобщения, изпратени до регионалните печатни и електронни медии; 4 публикации в регионални печатни медии; Обновяване и актуализиране на сайта на ВО, като се добави информация за Оперативната програма, по която се финансира конкретния проект; Кратка информация за постиженията по проекта ще бъде разпространена на регионално ниво – Интернет страницата на Община Разлог и порталният сайт Разлог; Организиране на две пресконференции, с които ще се оповестят фазите на започване и приключване на проекта; Отпечатване на информационни папки; Цветни диплянки; Презентационни материали за информиране на обществеността при стартиране на проекта и в края на проекта – за реализираните дейности и постигнатите очаквани резултати; анкети относно ползите от курсовете, получаване на обратна връзка и обективна информация през периода на реализация на проекта, постигнати очаквания, проучване нуждата от последващо обучение; Демонстрации на резултатите от проекта – изготвен от ВО снимков и видеоматериал, ще бъде записан на DVD и предоставен за разпространение на всички заинтересовани организации и институции.
Дейност 9: Организационни и управленски дейности по проекта Начална, междинни /ежемесечни/ срещи на екипа, партньорите, преподавателите, заключителна среща, текуща отчетност. Комуникация с експерт-анализатор, оперативен асистент, преподаватели, отговорници на групи. Подготовка и документиране на дейностите. Осъществяване на вътрешен мониторинг. Изготвяне на финален отчет.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 046 BGN
Общ бюджет: 74 823 BGN
БФП: 74 823 BGN
Общо изплатени средства: 74 289 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 823 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 009 BGN
2013 46 280 BGN
2014 10 999 BGN
2015 0 BGN
74 289 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 599 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 458 BGN
2013 39 338 BGN
2014 9 349 BGN
2015 0 BGN
63 145 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 551 BGN
2013 6 942 BGN
2014 1 650 BGN
2015 0 BGN
11 143 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 3 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз