Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.05-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на качеството и внедряване на европейски инструменти и практики в системата на професионалното образование и обучение
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.02.2012
Начална дата: 29.03.2012
Дата на приключване: 31.10.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на професионалното образование и обучение (ПОО) чрез разработване и внедряване на методологическите и методически предпоставки за въвеждане на ефективни европейски инструменти, базирани на резултатите от ученето през целия живот
Дейности: Подготовка на дейност № 1
Изпълнение на дейност № 1 Разработване на методология и методика за усъвършенстване, прецизиране и допълване на разработените до момента и за разработване на нови ДОИ за придобиване на квалификация по професии, в съответствие с препоръките на Европейската комисия
Подготовка на дейност № 2 Разработване на задание, избор на изпълнитли на предвидения анализ и на новите рамкови програми
Изпълнение на дейност № 2 Изготвяне на анализ на действащите рамкови програми
Изпълнение на дейност № 2 Разработване на проект за нови рамкови програми за придобиване на професионална квалификация, с оглед осигуряване на хоризонтална и вертикална проходимост в ПОО.
Изпълнение на дейност № 2 Работна среща за обсъждане на проекта на рамковите програми и приема нето му
Подготовка на дейност № 3
Изпълнение на дейност № 3 Подготовка, разработване и актуализиране на ДОИ, основани на подхода за „единици резултати” от учене.
Подготовка на дейност № 4 Избор на методици за разработване на Практически наръчник за изготвяне на рамкови учебни планове, учебни планове и програми на основата на Рамкови програми и ДОИ
Подготовка на дейност № 4 Избор на изпълнител за разработване на рамковите учебни планове със съответните учебни програми по 20-те пилотни професии
Изпълнение на дейност № 4 Разработване на Практически наръчник за изготвяне на рамкови учебни планове, учебни планове и програми на основата на Рамкови програми и ДОИ
Изпълнение на дейност № 4 Разработване на проект на рамкови учебни планове за професионално образование в съответствие с новите рамкови програми и ДОИ.
Изпълнение на дейност № 4 Външна оценка, приемане и отпечатване на Практическия наръчник. Външна оценка на проектите на рамкови учебни планове за професионално образование в съответствие с новите рамкови програми и ДОИ и провеждане на 6 регионални семинари.
Подготовка на дейност № 5 Избор на обучители, организиране на семинарите
Изпълнение на дейност № 5 Провеждане на обучения за разработване на учебна документация в институциите на ПОО.
Подготовка на дейност № 6 Избор на функционални експерти и Организиране на работни семинари
Изпълнение на дейност № 6 Разработване и въвеждане на нова учебна документация (ДОИ, учебни планове, учебни програми) по специалностите от двадесет пилотни професии по степени на професионална квалификация.
* Подготовка на дейности по информиране и публичност
* Изпълнение на дейностите по информиране и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 000 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 168 BGN
2013 0 BGN
2014 - 4 168 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 543 BGN
2013 0 BGN
2014 - 3 543 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 625 BGN
2013 0 BGN
2014 - 625 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Брой/% ученици/ студенти, завършили образованието си по новите ДОИ, учебни планове и програми
Индикатор 3 Разработени рамкови програми
Индикатор 4 Брой училища, в които се осъществява обучение по пилотните професии
Индикатор 5 Обучени за разработване на рамкови програми, рамкови учебни планове, учебни планове и учебни програми
Индикатор 6 Професионални училища, професионални гимназии и училища по изкуствата, прилагащи новите рамкови учебни планове
Индикатор 7 Разработена методология и методика за усъвършенства-не, прецизиране и допълване на разработените до момента и за разработване на нови ДОИ за п ридобиване на квалификация по професии, в съответствие с препоръките на ЕК
Индикатор 8 Разработване и актуализиране на ДОИ, основани на подхода за „единици резултати” от учене
Индикатор 9 Разработване на рамкови учебни планове за ПОО в съответствие с новите рамкови програми и ДОИ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз