Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0007-C0001
Номер на проект: ESF-1107-03-13003
Наименование: Заедно за по-добро бъдеще
Бенефициент: Сдружение "Обществена инициатива за прозрачност" - Клон Добрич
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 09.03.2012
Дата на приключване: 01.06.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-села
Описание
Описание на проекта: Реализация на комплекс от дейности насочени към подобряване умунията за учене и професионална реализация на лица от социално уязвимите групи. Активизиране на устойчиво партньорство между заинтересованите страни от неправителствения сектор и работодател за подобряване социалния капитал в общините в България. Алтернатива за последваща устойчива заетост на лицата от социално уязвимите групи, чрез обществено значима дейност ве медиите или при доставчик на социални услуги. Подобряване качеството на живот на хората от социално уязвимите групи в общините Добрич, Добрич селска и Столична, чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, сближаване и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Непосредствено след подписването на договор за финансиране ще се проведе среща с екипа по проекта с основни поддейности: Разпределение на конкретните задачи и отговорности между членовете на екипа; Разработване на времеви график за работа по проекта; Разработване на рекламна стратегия за популяризиране на проекта. Изготвяне на правилник за наблюдение на изпълнението и вътрешната оценка на проекта. Впоследствие се предвиждат ежемесечни срещи на ръководителя по проекта с всички ангажирани в изпълнението на проекта лица, и ежемесечни работни срещи с координатора и заинтересовани страни, които могат да подкрепят реализацията на проекта. При реализацията на обученията ще се провеждат и ежеседмични срещи на ръководителя и координатора на проекта с експертния и ръководен персонал в него. На срещите ще бъдат разглеждани и данните от анализите за ефективността на извършваните дейности, удовлетвореността на целевите групи. В тази дейност влизат още: подготовка на междинни и окончателни технически и финансови отчети, подготовка на вътрешни процедури за качествено изпълнение на проекта и периодични инструктажи на изпълнителите с оглед постигане заложените индикатори. Екипът за управление на проекта се сътои от лица, които имат опит и потенциал да развиват и управляват социалните дейности на територията на общината (ръководител, координатор, счетоводител). За реализацията на проектните дейности екипът ще ползва подходящо оборудвано помещение в гр. Добрич, което разполага с компютри, мултифункцинолани устройства, интернет връзка и телефон. Документацията на проекта ще бъде съхранявана в гр. Добрич в офиса на екипа за управление на проекта. Служителите от регионалния офис на сдружението в София ще подпомагат дейността свързана със стажа в град София.
Дейност 2: Кампания за идентифициране на целевите групи Основната цел на дейността е да се гарантира максимална прозрачност при избора на целевите групи и включването им в проекта с оглед на предстоящите дейности по обучения и стаж. В рамките на дейността се предвижда следното: Установяване на контакти със заинтересованите страни – Дирекция Бюро по труда, местни лидери, специалисти, които работят с представители на целевите групи с цел идентифициране на обезкуражените лица сред маргинализираните общности. По този начин ще получим ценни насоки при разработка на методология, която ще позволи адекватно включване и на лицата от малцинствен произход в смесени групи за провеждане на обучения, както и ще получим насоки при методите за успешно включване и привличане на целевите групи в проекта. В рамките на дейността ще идентифицираме и местните лидери или медиатори в ромската общност, за да гарантираме участие на представители на ромския етнос в изпълнението на проектните дейности. Провеждане на предварителни проучвания – анализ на потенциалните участници в проекта – представители на целевите групи. Реализацията на тази дейност ще изисква работа на място в райони с компактно ромско население, където по време на разговори и консултации ще бъде анализиран профил на подходящи участници в проекта, ниво на образование, интереси с цел насочването им към подходящи обучения и сформиране на групи, които да се характеризират с устойчивост и постоянен състав. Активно участие в предварителните проучвания ще имат оперативните асистенти, които ще подпомогнат работата на експерт анализаторите при разработката на адекватна методология за идентифициране и привличане на лицата от ромски произход в дейностите по проекта. Разработване на методология за идентифициране на обезкуражените лица сред маргинализираните общности. Прилагане на разработената методология с цел активно включване на представителите на целевата група, в частност лицата от ромски произход. Провеждане на анкети, интервюта и предварителни консултации с представителите на целевите групи и други дейности, предвидени в разработената методология.
Дейност 3: Адаптация и организация Сформиране на групи за участие в планираните по проекта обучения по ключови умения и професионални компетенции. Необходимо, защото лицата включени в целевата група следва да имат сходни нива на образователно равнище, за да може да се сформират и смесени групи и обучението да е максимално полезно и ефективно. Съдействие на лицата включени в предварителните групи за определяне на график за провеждане на обученията, помощ при подготовка на документация за професионалното обучение и изготвяне на доклад с профили на канадидатите с цел подпомагане адаптирането на учебните програми. Адаптиране на учебните програми с оглед на целите заложени в проекта, спецификите на лицата от целевата група и предстоящия стаж. Изготвяне на индивидуални планове за обучение на участниците в проекта, съдържащи препоръки за допълнителни дейности (например консултации, допълнителни обучения и тн.) и график за участие в обученията по проекта. Основна функция в изпълнението на дейността имат техническия организатор и методиста обучения.
Дейност 4: Провеждане на мотивационно обучение от ДБТ Основните задачи предвидени в тази дейност са следните: провеждане на работни срещи с представители на служители от ДБТ с цел информирането им за предварителни списъци на идентифицирани представители на целевите групи. Предвиждат се и работни срещи с цел обсъждане на програмата и съдържанието на мотивационните обучения, както и консултация за планираните от участниците в проекта обучения. В изпълнението на проекта се предвижда и работни срещи с оглед информирането на служителите от ДБТ за адаптираните учебни програми с цел избягване на дублиране и ефективност на обученията, които целевите групи ще преминат в рамките на проекта. Провеждане на мотивационни обучения за целевите групи обхванати по проекта от служители на ДБТ. Продължителността на обученията е един месец. Предвидено е резервно време в случай, че част от идентифицираните лица се откажат.
Дейност 5: Процедура за избор на изпълнител Дейността ще стартира непосредствено след подписване на договор за финансиране с изготвяне на график за провеждане на тръжни процедури и предоставяне за съгласуване от договарящия орган Предвижда се организация и провеждане на избор на изпълнители, които да извършат следните дейности: За провеждане на дейностите по информираност и публичност – изработка на информационните материали За обучаваща организация за провеждане на обученията по ключови компетенции и професионално обучение. Основните задачи в изпълнение на дейността са свързани с: преглед на предлаганите услуги по обучения, изготвяне на документация за провеждане на избор за изпълнители, сформиране на комисия за оценка на постъпилите оферти, извършване на оценка и класиране, сключване на договор с избраната обучаваща организация.
Дейност 6:Провеждане на обучение по ключови компетенции Предвидени са обучения по ключови компетенции, като групите лица, които участват в тях ще бъдат подбрани на базата на анкетни карти и интервюта от предходната дейност, за да се постигне индивидуален подход при работата с целевите групи. Планирани са обучения в следните направления по КК: Умение за учене: Обучение 1: Умения за водене на преговори. Специфика на продажба на рекламата като услуга – на 5 лица, 1 група. Предвижда се обучение на една група в рамките на 36 учебни часа с продължителност (6 дни.) Обучение 2 „Успешна комуникация” Обучението за подобряване на уменията за комуникация има за цел запознаване с основни понятия и методи на комуникация, овладяване и упражняване на психологически техники за установяване на отношения в екипа и с клиентите и оказване на влияние в процеса на комуникация и провеждане на успешни продажби; формиране на базови знания, свързани със структурата на процеса на продажба, подходите за мотивиране на клиента и бариерите пред успешното обслужване на клиенти. В обучението ще бъдат включени 10 лица от целевата група, в рамките на 36 учебни часа (6 дни). Участниците в това обучение ще имат възможност съвместно със журналисти от телевизията – Канал 3 да подготвят две телевизионни предавания, в които да разкажат своя опит от преминатите обучения, стажа. По този начин представителите на целевата група ще могат да споделят в ефир от първа ръка ползите от участието в проекта, както и да насърчат други представители на целевата група да потърсят подкрепа от бюрата по труда и неправителствения сектор с цел интегриране към пазара на труда и разширяване на социалните контакти. Обучение 3 „Основни методи за отразяване на спортни събития и анализ на телевизионни продукти”. Обучението е предвидено за група от 10 лица, с продължителност 42 часа (7 дни). Целта на обучението е да подобри езиковите и комуникативни умения на участниците предвид факта, че предстои стаж в отделите на медията. Лицата включени в обучението ще се запознат със специализирана терминология в областта на спорта, основни източници за информация, основни подходи за анализ на предлаган телевизионен продукт. Преминалите обучението ще могат да участват в анализа на рейтинга и продаваемостта на медийните продукции, които Канал 3 реализира. КК в сфера инициативност и предприемачество: Обучение 1„Обща икономическа култура”. Целта на обучението е да подпомогне участниците в работата с различни източници на информация и иентересни събития за икономическия живот в общността, което ще бъде от полза за участието им в стажа впоследствие. Обучението е предвидено за една група от 10 лица (36 часа, 6 дни) Обучение 2 „Лидерство”. Целта на обучението е да стимулира личностното развитие и умението за мотивация и ръководна дейност при участниците. В съчетание с предвидения стаж обучението ще подпомогне лицата от целевата група, които да съдействат за мултиплициране на проектните резултати в местните общности (особено в райните с компактно ромско население). Обучението е предвидено за една група от 10 лица (36 часа, 6 дни). Обучение 3 – Финансов мениджмънт Обучението на потребителите в областта на финансовия мениджмънт им позволява да формират знания и умения за оптимално управление на личните си и семейни финанси, според своите индивидуални и социални потребности, права и отговорности. В допълнение обчунеието ще ги запознае с базови първични счетоводни документи, които се попълват при работа са клиенти – оформяне на заявки, договори за продажба на рекламна площ, оформяне на ордери, работа с касови апарати, механизми за повишаване на личните доходи чрез дистрибуция на медиен продукт и др. Обучението е предвидено за една група от 5 лица (48 часа, 8 дни). Лицата включени в обучението ще имат възможност за подобряване на уменията си да планират бюджет, да работят с базови финансови документи. Лицата преминали успешно обучението ще бъдат приоритетно насочвани към стаж в административния отдел и търговския отдел . Обучение 4. Методи и практики за отразяване на икономически и културни събития. От целевата група ще бъдат подбрани хора, които имат желание да подпомагат дейността на медията, като разработват статии и материали отразяващи икономически, културния и социален живот в общините Добрич, Добрич-селска. Обучението ще бъде с продължителност 48 часа (от които практически поне 36) за една група от 5 лица. Обучението ще се води от един лектор. Тези лица ще бъдат включени в първата група стажанти. Обикновено това са представители на обезкуражените лица, които са в близка до пенсионна възраст. Интерес може да прояват и младежи от целевата група, които имат афинитет към спортни изяви и познават културния живот в столицата или Добрич. Преминавайки обучението ще се насърчат предприемаческите им умения, да прилагат своя жизнен и практически опит като местни репортери на радиото. Обучение 5. Методи и практики за провеждане на ефективни маркетингови проучвания. Обучението е необходимо, тъй като информационната ни агенция извършва постоянни проучвания за ефективността на различните телевизионни продукти, преглед на общественото мнение по социално значими въпроси и тн. По време на обучението участниците ще придобият умения за различните техники и подходи за провеждане на маркетингови проучвания, методи за осъществяване на контакт, невербална комуникация и тн, които ще бъдат изключително полезни за последващия стаж. Обучението ще бъде проведено за 10 лица, с продължителност 60 часа (10 дни).
Дейност 7: Провеждане на професионално обучение Представителите на целевата група ще преминат професионално обучение по следните професии: 1. Оператор на компютър, специалност Текстообработване ( 1 с.п.к.) – една или две групи от общо 20 лица. Общият брой часове ще бъде 310 часа на група, от които 135 часа теория и 173 часа практика. Продължителност на обучението е два месеца и половина. След преминаване на обучението обучаемите ще преминат изпити по теория и практика, като успешно преминалите ще получат свидетелство за професионална квалификация. В това обучение ще бъдат включени част от лицата, преминали обучение по ключови компетенции, които ще подобрят уменията си за работа с компютърни приложения. Обучението ще има пряка практическа приложимост за тях, тъй като ще ги подпомогне в оформянето на журналистически материали, работа и организиране на бази от данни, въвеждане на данни от анкетни проучвания и ще повиши уменията им за по-успешна трайна реализация на пазара на труда. Специално внимание ще се отдели на уменията за работа със специализирани компютърни приложения за създаване и поддържане на бази данни с клиенти, предвид факта, че част от стажантите ще подпомогнат дистрибуцията и разширяването на търговското покритие на кабелната ни мрежа. Обучението ще се проведе в градовете Добрич и/или София (по една група във всеки град). В случай, че по време на кампанията отчетем слаба потребност от реализаията на това обучение в София, може да се проведе в населено място от посочените в Добрич – селска. Обучението ще бъде полезно и необходимо на участниците в него, които ще бъдат насочвани приоритетно към стаж при специалистите от отдела, които обработват данни от анкетни проучвания, анализ на телевионни продукти, ще подпомагат дейността на административния отдел, както и ще могат да участват в изготвянето на кратки информационни материали и материали за информационната агенция, касаещи регионалните новини в общините Добрич, Добрич-селска и София. Други основни функции, които ще бъдат възлагани на стажантите ще бъдат свързани с преглед на периодичен печат и информационни източници, с цел подпомагане дейността на репортерския отдел и техническите сътрудници. Убедени сме, че уменията усвоени от стажантите ще бъдат изключително полезни за тях –тъй като ще обогатят тяхната обща и езикова култура, ще разширят социалните им контакти и ще ги мотивират. Професионално обучение за част от професия: Сътрудник малък и среден бизнес, специалност Малък и среден бизнес (2 с. П.к) – две групи от по 15 участника общо 30 лица. Обучението е с продължителност 300 часа, от които 60 по теория и 240 часа практика. След преминаване на обучението обучаемите ще преминат изпити по теория и практика, като успешно преминалите ще получат удостоверение за професионална квалификация. Продължителност на обучението 3 месеца. Обучението ще се проведе в град Добрич. Професионално обучение за част от професия: Сътрудник в бизнес услуги, специалност бизнес – услуги (2 с. П.к) - една група от 15 лица. Обучението ще се проведе в град Добрич. Обучението е с продължителност 300 часа, от които 60 по теория и 240 часа практика. След преминаване на обучението обучаемите ще преминат изпити по теория и практика, като успешно преминалите ще получат удостоверение за професионална квалификация. Продължителност на обучението 3 месеца по рамкова програма Б за начално професионално образование. Лицата преминали успешно обучението ще получат удостоверение за професионална квалификация, след полагането на изпитите по теория и практика. Професионалното обучение ще се проведе в град в Добрич в наето помещение. По-конкретно стажантите, преминали професионалните обучения ще подпомагат функциите на репортерите и ще участват в изготвянето на информационни материали в следните области в общините Добрич и Добрич-селска: Отразяване на актуални събития и информация от срещи и информационни източници на:  Общинска администрация  Областна администрация  Местни политически лидери  Дейност на партиите  Сдружения/на инвалидите, на учителите, на бизнеса и т.н./  Бюро по труда и други подобни учреждения Както и преглед, обобщаване и предосатвяне на актуална информация на:  Преглед на културния бюлетин  Преглед на местния печата  Отразяване на посещението на важни личности в града и областта  Информация от детски градини, училища и болници  Пътна обстановка  Спортни прояви Като сътрудници на медията освен актуална информация и умение за развитие и разширяване на клонова мрежа, участниците в обученията ще подпомагат и административната дейност на организацията. Обучаемите ще бъдат от населените места посочени в териотриалния обхват на проектното предложение.
Дейност 8: Стаж Организиране на стажа – провеждане на индивидуални консултации с преминалите обучение за обсъждане на подходящо време за преминаване на стажа и съобразяването на стажа с лични или професионални (ако са възникнали в хода на проекта) ангажименти Интервюта с представители от отделите: Маркетинг, администрация и общи услуги на с цел определяне на цели на стажа. Тъй като партньорът има специалисти, които имат опит в организиране на въвеждащи, поддържащи обучения и стажантски програми, след провеждане на интервютата стажантите ще имат възможност да участват в избора и планирането на отдела за стаж. Изработване на графици за провеждане на стажа, разясняване на очакванията към стажантите и кратко представяне на организацията. Ще бъдат изготвени графици, така че стажантите да имат възможност да се възползват максимално от стажантската програма и активно да участват в дейността на специалистите от отделите и различни вътрешни проекти на организацията. Провеждане на стаж на лицата по групи (оформяне на програми за стаж, график за посещеня, график за контрол и програма за въвеждащо обучение по време на стажа) Стажантите ще се координитарт, консултират и подпомагат от координатор и технически организатор. Предвижда се достатъчно време за разпределение на стажантите и възможност за гъвкаво организиране и съчетаване на мотивационни обучения, клучови обучения с непосредствен стаж. Лицата преминали обученията ще имат възможност за избор между няколко позиции в търговския отдел, отдел дистрибуция и клонова мрежа, администрация, поддръжка.
Дейност 9: Посреднически услуги за лицата, преминали обучение Дейността ще се реализира от ДБТ, като екипът за управление на проекта ще подпомага служителите при установяване на контакт с партньори на организацията. Особено полезни ще бъдат контактите и проектите на сдружението, което има опит в предоставяне на социални услуги, като за част от обучените лица с най-добри резултати ще се търси възможност за заетост в проекти на сдружението или в структурата на информационната агенция.
Дейност 10: Информираност и публичност Организиране и провеждане на две пресконференции в градовете Добрич и София (в началото и края на проекта), за отразяване на основните цели и задачи по проекта, основните срокове по проекта и да представи екипа за управление, както и да отрази финансовия принос на ОПРЧР (ЕСФ). Общият брой участници в пресконференциите е 20 лица. Ще бъдат поканени представители и на заинтересованите страни и местни медии. Провеждане на начални информационни срещи в населените места – Добрич, София (в града, две срещи в квартала с компактно ромско население) – 3 срещи и по една информационна среща в селата: Бенковски, Божурово, Дончево, Лясково, Карапелит. Провеждане на две междинни информационни срещи в градовете Добрич и София ( преди стартирането на обученията). Планират се и две информацинни срещи в градовете София и Добрич (след преминаването на професионалното обучение и преди стартирането на стажа), както и две финални информационни срещи в София и Добрич. На информационната среща ще бъдат поканени и представители на общинска администрация, ДБТ, както и неправителствения сектор и потенциални участници в проекта. За популяризирането на проекта (основни дейности, цели, екип за управление) ще бъдат отпечатани 3500 информационни брошури, 50 плаката и 4 табели, както 2500 флаера (съдържащи календар на конкретните дейности – обучения и тн.) Публикации в местни и национални медии ( 3 бр.). В допълнение партньорът ще публикува информация за проекта в интернет сайта телевизията – Канал 3, както и ще излъчи поне два спота, за които не се изискват средства по проекта. В интернет страницата на сдружението ще бъде разработена специална секция посветена проекта – основни цели, дейности, информация за екипа, календар на дейностите, както и галерия със снимки за проведените дейности. На интернет страницата на партньора (http://kanal3.bg/) ще бъде включена също секция на проекта, която ще популяризириа основните цели и дейностите предвидени в проекта, както и получената финансова подкрепа по ОПРЧР. При реализацията всички дейности ще се популяризира и получената финансова подкрепа и ще се съблюдават изискванията на Ръководството за визуализация и публичност приложимо за Бенефициенти.
Партньори
Партньори:
"ЕЛИТ МЕДИА БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 162 223 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 32 445 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 445 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 445 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 578 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 578 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 867 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 867 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 3 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз