Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0042-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/044-01
Наименование: Оптимизация на образователната инфраструктура за подкрепа на устойчиво местно развитие в община Кюстендил
Бенефициент: Община Кюстендил
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 28.03.2012
Дата на приключване: 28.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектопредложение е да осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за подобряване качеството на жизнената и работна среда, както и подобряване нивото на образователния процес посредством внедряване на необходимите мерки за енергийна ефективност в учебните заведения на територията на Община Кюстендил.
Дейности: Дейност 1: Създаване на система за управление на проекта.
Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури и избор на изпълнители за енергоефективни строително – ремонтни дейности и строителен надзор
Дейност 3: Изпълнение на енергоефективни строително – ремонтни дейности.
Дейност 4: Организиране и провеждане на прес-конференции за осигуряване публичност на проекта.
Дейност 5: Дейности за визуализация на приноса на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. и Европейския съюз по проекта.
Дейност 6: Провеждане на строителен надзор на проект „Оптимизация на образователната инфраструктура за подкрепа на устойчиво местно развитие в Община Кюстендил”.
Дейност 7: Въвеждане на обекта в експлоатация
Дейност 8: Одит на проекта
Дейност 9: Изготвяне на окончателен технически и финансов отчет по проекта и предаване на отчетите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 905 232 BGN
Общ бюджет: 1 232 192 BGN
БФП: 1 231 195 BGN
Общо изплатени средства: 1 046 516 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 231 195 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 779 739 BGN
2014 266 778 BGN
2015 0 BGN
1 046 516 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 046 516 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 779 739 BGN
2014 266 778 BGN
2015 0 BGN
1 046 516 BGN
В т.ч. Национално финансиране 184 679 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 13 978 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура (MWh/средногодишно)
Индикатор 4 ##9*Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 5 І)(! Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз