Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0008-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/042
Наименование: Прилагане на енергоефективни мерки в образователната мрежа на община Ямбол
Бенефициент: Община Ямбол
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 28.03.2012
Дата на приключване: 28.10.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да се осигури подходяща и рентабилна общинска образователна инфраструктура, с високо ниво на енергийна ефективност, предпоставка за развитието на устойчиви градски ареали, за осигуряване на адекватно качество на живот и достъп до основни услуги, отчитайки и техния екологичен потенциал.
Дейности: дейност 1 : Организация и управление на проекта дейност 1 : Организация и управление на проекта
дейност 2 Изготвяне на документация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки дейност 2 Изготвяне на документация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
дейност 3 СМР и доставка на необходимо оборудване свързано с изпълнение на мерките за енергийна ефективност дейност 3 СМР и доставка на необходимо оборудване свързано с изпълнение на мерките за енергийна ефективност
дейност 4 Строителен надзор, авторски и инвеститорски контрол дейност 4 Строителен надзор, авторски и инвеститорски контрол
дейност 5 Въвеждане в експлоатация на обектите дейност 5 Въвеждане в експлоатация на обектите
дейност 6 Независим финансов одит на проекта дейност 6 Независим финансов одит на проекта
дейност 7 Визуализация и публичност дейност 7 Визуализация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 775 486 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.
Индикатор 6 !Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз