Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0049-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/032-02
Наименование: Сградите на ЦДГ Роза, блок Б ЦДГ Роза (ясли, ЦДГ Слънчево детство, ОДЗ "Приказен свят" и НУ "Неделя Петкова", гр. Сопот-с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда
Бенефициент: Община Сопот
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 28.03.2012
Дата на приключване: 15.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Сопот
Описание
Описание на проекта: Oбщата цел на настоящото проектно предложение е да осигури модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общинските градини, ясли и начално училище на територията на град Сопот.
Дейности: дейност 1 Разпределение на задачите и подготовка форми на документи дейност 1 Разпределение на задачите и подготовка форми на документи
дейност 2 Подготовка на техническите задания, тръжните процедури и договорите дейност 2 Подготовка на техническите задания, тръжните процедури и договорите
дейност 3 Тръжни процедури и подписване на договори дейност 3 Тръжни процедури и подписване на договори
дейност 4 Подмяна на фасадната дограма дейност 4 Подмяна на фасадната дограма
дейност 5 Топлинна изолация на фасадите и стените дейност 5 Топлинна изолация на фасадите и стените
дейност 6 Топлинна изолация на покрив дейност 6 Топлинна изолация на покрив
дейност 7 Въвеждане на енерго-спестяващо осветление дейност 7 Въвеждане на енерго-спестяващо осветление
дейност 8 Основен ремонт, модернизация и подмяна на котелните стопанства дейност 8 Основен ремонт, модернизация и подмяна на котелните стопанства
дейност 9 Публичност и информация дейност 9 Публичност и информация
дейност 10 Управление и отчитане на проекта дейност 10 Управление и отчитане на проекта
дейност 11 Строителен надзор дейност 11 Строителен надзор
дейност 12 Авторски надзор дейност 12 Авторски надзор
дейност 13 Финансов одит на проекта дейност 13 Финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 069 702 BGN
Общ бюджет: 1 580 408 BGN
БФП: 1 580 408 BGN
Общо изплатени средства: 532 987 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 580 408 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 532 987 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
532 987 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 343 507 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 532 987 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
532 987 BGN
В т.ч. Национално финансиране 236 901 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз