Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0046-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/031-01
Наименование: Модернизация на общинска образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в община Белово - СОУ Ал. Иванов-Чапай
Бенефициент: Община Белово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 28.03.2012
Дата на приключване: 13.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Белово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се повиши енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в градските агломерации, чрез обновяване и модернизиране на сградата на общинското училище в град Белово - СОУ „Александър Иванов - Чапай”.
Дейности: Дейност 1: Подготвителни дейности
Дейност 2: Осъществяване на Строително-монтажни работи (СМР)
Дейност 3: Доставка на оборудване
Дейност 4: Публичност и визуализация на проекта
Дейност 5: Юридическо обслужване по време на проекта
Дейност 6: Управление на проекта
Дейност 7: Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 588 673 BGN
Общ бюджет: 544 810 BGN
БФП: 544 810 BGN
Общо изплатени средства: 463 088 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 544 810 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 175 130 BGN
2014 149 813 BGN
2015 138 145 BGN
463 088 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 463 088 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 175 130 BGN
2014 149 813 BGN
2015 138 145 BGN
463 088 BGN
В т.ч. Национално финансиране 81 721 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз