Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0011-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/029-01
Наименование: Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура в община Аврен
Бенефициент: Община Аврен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 28.03.2012
Дата на приключване: 28.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аврен
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за устойчивото, интегрирано местно развитие и повишаване привлекателността на община Аврен, чрез подобряване условията в учебните и детските заведения и осигуряване на модерна, рентабилна, ефективна образователна инфраструктура;
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта) дейност 1 (Организация и управление на проекта)
дейност 2 (Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и сключване на договори с изпълнители) дейност 2 (Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и сключване на договори с изпълнители)
дейност 3 (Строително-монтажни работи (СМР)) дейност 3 (Строително-монтажни работи (СМР))
дейност 4 (Мониторинг, контрол и отчетност) дейност 4 (Мониторинг, контрол и отчетност)
дейност 5 (Дейности за информация, публичност и визуализация) дейност 5 (Дейности за информация, публичност и визуализация)
дейност 6 (Одит на проекта) дейност 6 (Одит на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 726 724 BGN
Общ бюджет: 1 547 167 BGN
БФП: 1 547 167 BGN
Общо изплатени средства: 1 270 849 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 547 167 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 46 126 BGN
2013 494 291 BGN
2014 730 432 BGN
2015 0 BGN
1 270 849 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 315 092 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 46 126 BGN
2013 494 291 BGN
2014 730 432 BGN
2015 0 BGN
1 270 849 BGN
В т.ч. Национално финансиране 232 075 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз