Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0003-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/028-01
Наименование: Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в община Хасково
Бенефициент: Община Хасково
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 28.03.2012
Дата на приключване: 28.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проект “Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в община Хасково” е да допринесе за повишаване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в община Хасково посредством прилагане на мерки за оптимизация на управлението на енергийните ресурси.
Дейности: дейност 1 (Сформиране на екип и дейности за управление и отчет на проекта) дейност 1 (Сформиране на екип и дейности за управление и отчет на проекта)
дейност 2 (Разработване и провеждане на процедура по ЗОП за избор на подизпълнители) дейност 2 (Разработване и провеждане на процедура по ЗОП за избор на подизпълнители)
дейност 3 (Визуализация и публичност) дейност 3 (Визуализация и публичност)
дейност 4 (Строително-ремонтни дейности) дейност 4 (Строително-ремонтни дейности)
дейност 5 (Дейности по авторски и строителен надзор по време на строителството) дейност 5 (Дейности по авторски и строителен надзор по време на строителството)
дейност 6 (Дейности по инвеститорски контрол по време на строителството) дейност 6 (Дейности по инвеститорски контрол по време на строителството)
дейност 7 (Въвеждане на подобектите в експлоатация) дейност 7 (Въвеждане на подобектите в експлоатация)
дейност 8 (Външен одит на проекта) дейност 8 (Външен одит на проекта)
дейност 9 (Административно завършване на проекта и архивиране) дейност 9 (Административно завършване на проекта и архивиране)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 320 881 BGN
Общ бюджет: 1 953 046 BGN
БФП: 1 943 499 BGN
Общо изплатени средства: 1 651 974 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 943 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 608 812 BGN
2013 1 043 162 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 651 974 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 651 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 608 812 BGN
2013 1 043 162 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 651 974 BGN
В т.ч. Национално финансиране 291 525 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 16 179 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Подобрена образователна инфраструктура (сгради)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз