Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0014-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/027-01
Наименование: Прилагане мерки за енергийна ефективност в ОУ "Иван Вазов", гр. Харманли
Бенефициент: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 28.03.2012
Дата на приключване: 07.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Харманли
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да подобри енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Харманли, което е предпоставка за осигуряване на подходящо образование и интеграция на децата от етническите малцинства.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Изготвяне на тръжна документация и провеждане на процедури по НВМОП
Дейност 3: Строително монтажни работи
Дейност 4: Строителен и авторски надзор на проекта.
Дейност 5: Публичност.
Дейност 6: Одит на проекта от лицензиран експерт – счетоводител или одиторска фирма
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 060 103 BGN
Общ бюджет: 966 378 BGN
БФП: 966 378 BGN
Общо изплатени средства: 821 421 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 966 378 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 821 421 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
821 421 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 821 421 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 821 421 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
821 421 BGN
В т.ч. Национално финансиране 144 957 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.
Индикатор 6 (Д) Намаляване на заболеваемостта сред обучаваните деца
Индикатор 7 (Д) Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз